Odpis nehnuteľnosti pri prenájme bočnej steny

Otázka

Právnická osoba ponúka na prenájom celú nehnuteľnosť, ktorú vlastní. Daňový ročný odpis tejto nehnuteľnosti je 12000 eur. Príjmy z prenájmu tejto nehnuteľnosti za príslušné zdaňovacie obdobie sú za nájom steny vo výške 3000 eur (za tri mesiace) a za nájom nehnuteľnosti vo výške 6000 eur (za 6 mesiacov). Aká čiastka z ročného daňového odpisu je daňovo uznateľná?

Odpoveď

Celoročný daňový odpis nehnuteľnosti porovnávame voči celoročným príjmom z prenájmu vrátane príjmov z nájmu bočnej steny, t.j. so sumou vo výške 9000 eur. Pripočítateľnou položkou k základu dane právnickej osoby bude teda iba suma 3000 eur.

Ak je na prenájom určená celá nehnuteľnosť, daňovník porovnáva s príjmami (výnosmi) z prenájmu odpis z celej budovy bez ohľadu na skutočnosť, že nie všetky priestory budovy boli prenajaté počas celého roka. Nakoľko bočná stena, resp. strecha budovy podľa klasifikácie stavieb nie sú súčasťou úžitkovej plochy budovy, ich prenájom nemá vplyv na výšku uplatneného daňového odpisu. Odpisy prenajatej budovy sa uplatnia do daňových výdavkov do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie vrátane príjmov (výnosov) z prenájmu bočnej steny, resp. strechy budovy.