Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Overenie účtovnej závierky od 1.1.2020 komanditnou spoločnosťou

Overenie účtovnej závierky od 1.1.2020 komanditnou spoločnosťou

Otázka:

Má povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom komanditná spoločnosť a od ktorého účtovné obdobia?

Odpoveď:

Zákonom č. 363/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve sa v § 19 zákona o účtovníctve upravili podmienky overovania riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom od 01.01.2020,  v tom zmysle, že povinnosť auditu sa vzťahuje na všetky obchodné spoločnosti (do 31.12.2019 len tie ktoré povinne vytvárajú základné imanie), ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30

Podľa prechodného ustanovenia § 39s zákona o účtovníctve sa ustanovenia § 19 zákona o účtovníctve použijú na overenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 01.01.2020, pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu v znení účinnom do 31.12.2019 sa posudzuje za účtovné obdobie končiace k 31.12.2019 podľa predpisu účinného do 31.12.2019. Ak komanditná spoločnosť k 31.12.2020 bude spĺňať podmienky podľa § 19 zákona o účtovníctve účinného od 01.01.2020, je potrebné posúdiť aj splnenie podmienok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V zmysle prechodného ustanovenia § 39s zákona o účtovníctve sa budú posudzovať podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu a druhého bodu zákona o účtovníctve v znení účinnom do 31.12.2019, tzn. či celková suma majetku presiahla sumu 1 000 000 € a čistý obrat presiahol sumu 2 000 000 €. Na uvedené  posúdenie podmienok nemá vplyv skutočnosť, že ide o obchodnú spoločnosť, ktorá povinne nevytvára základné imanie. V nadväznosti na uvedené, ak komanditná spoločnosť splní podmienky na overenie účtovnej závierky audítorom za rok 2019 aj za rok 2020 je povinná zabezpečiť overenie účtovnej závierky audítorom po prvý krát za účtovné obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020.