Zdanenie príjmov z forexových obchodov

Otázka

Fyzická osoba – nepodnikateľ dosahuje príjmy z forexových obchodov prostredníctvom brokera. V súvislosti s dosahovaním týchto príjmov vzniká otázka, či sa zdaňuje príjem na obchodnom účte u brokera, na ktorom sú uložené prostriedky na obchodné účely, alebo sa zdaňuje len príjem na osobnom účte, na ktorý daňovník prevedie výnos z obchodovania a či sa zdaňujú otvorené pozície (obchody).

 

Odpoveď

Forex je trh cudzích mien, na ktorom prebieha obchodovanie s menovými pármi. Umožňuje nakupovať a predávať zahraničné meny v bezhotovostnej forme a zahŕňa všetky miesta, kde sa s príslušnými menami obchoduje. Ide o medzibankový neregulovaný trh, kde sa stretáva celosvetová elektronická sieť ponúk a dopytov na nákup a predaj menových párov. Účastníkmi tohto trhu môžu byť komerčné a investičné banky, menoví dealeri ako aj ďalšie subjekty.

Ak v danom prípade forexové obchody nesú znaky derivátového obchodu, ide o obchodovanie s derivátovými operáciami a u fyzickej osoby – nepodnikateľa, ktorý túto činnosť vykonáva bez oprávnenia alebo povolenia, sa príjmy z takto vykonávanej činnosti zaraďujú medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. . o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Podľa ust. § 8 ods. 2 ZDP sa do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené z jednotlivým druhom príjmu uvedeným v § 8 ods. 1 ZDP vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Podľa ust. § 8 ods. 11 ZDP sa pri príjmoch dosiahnutých z derivátových operácií za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií.

V súlade s vyššie uvedeným si daňovník pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z derivátových operácií spočíta na jednej strane príjmy z derivátových operácií za príslušné zdaňovacie obdobie,  na druhej strane výdavky (§ 8 ods. 11 ZDP), pričom ak sú výdavky vyššie ako príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Z pohľadu zdanenia príjmov z derivátových operácií nie je rozhodujúce, či sú finančné prostriedky daňovníka uložené na obchodnom účte u brokera, alebo sú tieto finančné prostriedky prevedené na osobný účet daňovníka. Uvedené platí v prípade, ak sú v súlade s konkrétnymi obchodnými podmienkami na obchodnom účte u brokera uložené finančné prostriedky daňovníka.

Otvorené pozície predstavujú len fiktívny zisk, resp. fiktívnu stratu k danému dňu, nepredstavujú teda reálny príjem daňovníka. Za príjem z derivátových operácií je možné považovať len príjem z uzatvorených pozícií. Len v prípade, ak by mal daňovník v súlade s obchodnými podmienkami právo disponovať s finančnými prostriedkami v rámci otvorených pozícií, išlo by o zdaniteľný príjem z derivátových operácií.