Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie vyradenia pohľadávky v prípade prebiehajúceho konkurzu

Účtovanie vyradenia pohľadávky v prípade prebiehajúceho konkurzu

Otázka

Môže účtovná jednotka v priebehu konkurzu odpísať, tj. vyradiť z účtovníctva pohľadávku, ktorú prihlásila do konkurzu? Spoločnosť A prihlásila do konkurzu pohľadávku voči spoločnosti B.

Odpoveď

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ustanovuje v § 26 ods. 4 povinnosť upraviť ocenenie pohľadávky opravnými položkami, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty pohľadávky oproti jej oceneniu v účtovníctve.
Ak spoločnosť B vstúpila do konkurzu, v spoločnosti A je opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty pohľadávky, takáto pohľadávka sa posudzuje ako riziková, preto sa ku nej vytvára opravná položka.
Spoločnosť A sa pýta, či aj počas prebiehajúceho konkurzu je možné pohľadávku odpísať. Pre odpis pohľadávky z pohľadu účtovníctva nie je rozhodujúce, či účtovná jednotka vstúpila do konkurzu alebo nie. Podľa § 68 ods. 5 postupov účtovania sa na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania a odpis pohľadávky podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tzn. účtovná jednotka môže pristúpiť k odpisu pohľadávky buď na základe výsledku konkurzného konania alebo sa môže rozhodnúť odpísať pohľadávku z dôvodu trvalého upustenia od vymáhania.
Na základe vyššie uvedeného, účtovná jednotka v predmetnom prípade môže pohľadávku účtovne odpísať aj počas prebiehajúceho konkurzu, ak upustí od jej vymáhania, kedy dôjde k odpusteniu dlhu, resp. k zániku
pohľadávky, ktoré sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka (nedôjde k odpisu pohľadávky na základe výsledku konkurzného konania). Pred vyradením pohľadávky z účtovníctva je potrebné vytvorenú opravnú
položku zúčtovať.
Ak by tvorba opravnej položky k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurznom konaní spĺňala podmienky ustanovené v § 20 ods. 10 zákona o dani z príjmov, bola by daňovo uznaným výdavkom, ale ak daňovník pohľadávku vyradí z účtovníctva, daňovú opravnú položku nemôže tvoriť, lebo pohľadávka neexistuje.
Ak by daňovník vytvoril opravnú položku podľa § 20 ods. 10 zákona o dani z príjmov v jednom zdaňovacom období (napr. v roku 2018) a v ďalšom zdaňovacom období (napr. v roku 2019) by sa rozhodol pohľadávku
vyradiť z účtovníctva, je povinný zahrnúť opravnú položku do základu dane podľa § 20 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Odpis tejto pohľadávky nebude spĺňať podmienky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.
Daňovým výdavkom (nákladom) v súlade s § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov je odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo § 20 ods. 14
zákona o dani z príjmov a príslušenstva k pohľadávke do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 22 zákona o dani z príjmov.
Ak tvorba opravnej položky nebola zahrnutá do daňových výdavkov podľa § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov do dňa vyhlásenia konkurzu, nie je možné začať tvoriť takúto opravnú položku počas obdobia konkurzu,
z uvedeného dôvodu nie je možné odpis pohľadávky zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.
Ak odpis takejto pohľadávky nespĺňa podmienky pre daňovo uznaný náklad na odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h), ani podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov, nemožno odpis predmetnej pohľadávky zahrnúť do daňových výdavkov.