Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Tuzemské samozdanenie a dobropisy

Tuzemské samozdanenie a dobropisy

Otázka
Platiteľ dane dodáva tovary, pri dodaní ktorých sa uplatňuje režim tuzemského samozdanenia v zmysle § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH.  Platiteľ  vyfakturoval tovar, ktorý spĺňal podmienky na prenos daňovej povinnosti, t.j.  bol vyfakturovaný bez DPH. Z  tejto faktúry bola časť tovaru vrátená, na základe čoho sa základ dane znížil pod hodnotu 5 000 €. Má platiteľ vyhotoviť dobropis  bez DPH ako bola pôvodná faktúra  alebo sa má riadiť   podmienkami ako pri faktúre -  ak je daňový základ nižší ako 5 000 € vystaví  dobropis s DPH a ak je daňový základ vyšší ako 5000 € vystaví dobropis bez DPH? Ako sa to uvedie v kontrolnom výkaze?
 
Odpoveď
Ak po dodaní tovaru podliehajúceho tuzemskému samozdaneniu podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH dodávateľ opraví základ dane podľa § 25 zákona o DPH, na základe čoho sa zníži základ dane dodaného tovaru pod hranicu 5 000 eur, pôvodne uplatnený režim samozdanenia sa nebude meniť. To znamená, že dodávateľ a príjemca plnenia nebudú podávať dodatočné daňové priznanie a ani dodatočný kontrolný výkaz, ak sa na základe opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH zníži základ dane vo faktúre na dodanie tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH. Dodávateľ uvedie údaje z vyhotovenej opravnej faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu a  príjemca plnenia v časti C.2. kontrolného výkazu.