Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > § 17 ods. 19 písm. b) ZDP - vrátené nájomné za pôdu

§ 17 ods. 19 písm. b) ZDP - vrátené nájomné za pôdu

Otázka
Poľnohospodárske družstvo (ďalej len „PD“) v roku 2016 neuhradilo nájomné za pôdu, ktorú malo v prenájme od fyzickej osoby, pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016 zvýšilo základ dane na riadku 140 z dôvodu uplatnenia § 17 ods.19 písm. b) zákona o dani z príjmov. Koncom roka 2017 uhradilo PD nájomné (poštovou poukážkou), sumu zaplateného nájomného uviedlo na riadku 270 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017. V apríli 2018 (po podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017) sa platba za nájomné vrátila späť z dôvodu úmrtia prenajímateľa a neprevzatia úhrady.
Má PD opätovne za rok 2018 zvýšiť základ dane z titulu vrátenia platby za nájomné a teda považovať tento výdavok opätovne za nezaplatený, alebo môže považovať podmienku zaplatenia podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov za splnenú?
Odpoveď
Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov aj výdavky (náklady) na nájomné.
V roku 2016 a 2017 postupovalo PD pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby správne.
V roku 2018 došlo k vráteniu platby za nájomné z dôvodu úmrtia fyzickej osoby. Príjem peňažných prostriedkov v roku 2018 by malo PD zaúčtovať súvzťažne s účtom záväzku, na ktorom sa pôvodne účtoval záväzok z nájomného, a to z dôvodu, že záväzok PD zaplatiť nájomné za pôdu smrťou veriteľa nezaniká. Vyplýva to z § 579 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého smrťou veriteľa právo zanikne, ak bolo plnenie obmedzené len
na jeho osobu; zanikne aj právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Z dostupného odborného výkladu vyplýva, že smrťou veriteľa jeho subjektívne práva prechádzajú na jeho právneho nástupcu, ktorým je napr. dedič. Ak z iných ustanovení Občianskeho zákonníka nevyplývajú iné skutočnosti, záväzok z nájomného PD trvá aj po smrti veriteľa, keďže platbu si veriteľ neprevzal, ale bola vrátená PD.
Na základe uvedených skutočností je potrebné opäť zvýšiť základ dane z dôvodu neuhradenia nájomného na riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018.

stanovisko vydané dňa 9.5.2019