Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Aplikácia ustanovenia § 50 ods. 4 a § 54 zákona o DPH v prípade zmeny právnej formy

Aplikácia ustanovenia § 50 ods. 4 a § 54 zákona o DPH v prípade zmeny právnej formy

Otázka:
Platiteľ dane sa pýta, či zmena právnej formy podnikania (z komanditnej spoločnosti na verejnú obchodnú spoločnosť) nevyvoláva z pohľadu DPH zmenu spôsobu výpočtu pomerného odpočítania dane podľa § 50 a zmenu úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH? Daňový subjekt u ktorého došlo k zmene právnej formy, je  štvrťročným platiteľom DPH, ktorý používa  prijaté tovary a služby  pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže  odpočítať daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň a preto mu nevzniká nárok na odpočítanie dane v plnej výške, ale je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50 zákona o DPH. Okrem toho platiteľ vlastní nehnuteľnosť, pri ktorej si uplatnil odpočítanie dane pri nákupe a každoročne výšku tejto odpočítanej dane upravuje podľa § 54 zákona o DPH.


Odpoveď:
Problematika zmeny právnej formy nie je samostatne riešená zákonom o DPH. Podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH platiteľ po skončení kalendárneho roka vypočíta koeficient spôsobom podľa odseku 2 z údajov skončeného kalendárneho roka a vypočíta odpočítateľnú daň za tento kalendárny rok. K vysporiadaniu rozdielu medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomernou odpočítateľnou daňou  na základe koeficientu  dôjde v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka. Podľa § 54 zákona o DPH platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel použitia a úpravu vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom zmenil účel použitia. 

Platná právna úprava Obchodného zákonníka umožňuje, aby sa akákoľvek z foriem obchodných spoločností pretransformovala na inú formu obchodnej spoločnosti s tým, že zmenou právnej  formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká (§ 69b ods. 1 Obchodného zákonníka), ale pokračuje v podnikaní v zmenenej právnej forme. V posudzovanom prípade preto nedochádza k zrušeniu platiteľa. Zmenou právnej formy spoločnosti platiteľ pokračuje v podnikaní a v dôsledku toho aj  identifikačné číslo pre DPH u platiteľa zostáva pôvodné.

Zmena právnej formy podnikania nevyvoláva z pohľadu DPH zmenu spôsobu výpočtu pomerného odpočítania dane podľa § 50 a zmenu úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH. Preto  zmenou právnej formy nie je dotknutá povinnosť platiteľa  viažúca sa k ukončeniu kalendárneho roka ako takého - ročné vysporiadanie koeficientu podľa § 50 zákona o DPH a úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku podľa § 54 zákona o DPH platiteľ s právnou formou verejnej obchodnej spoločnosti vykoná za jeho posledné zdaňovacie obdobie v kalendárnom roku (štvrtý kalendárny štvrťrok).


Dátum vydania stanoviska: 4.1.2019