Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Postúpenie pohľadávky a preddavková platba

Postúpenie pohľadávky a preddavková platba

Otázka
Platiteľ dane A sa dohodol s platiteľom dane B na dodaní stavebných prác s tým, že platiteľ dane A ako dodávateľ požadoval úhradu zálohových platieb na základe vyhotovenej predfaktúry so splatnosťou 90 dní. Dodávateľ túto predfaktúru postúpil na platiteľa dane C na základe zmluvy o postúpení pohľadávky, o čom upovedomil platiteľa dane B. K postúpeniu pohľadávok dochádza z dôvodu, že platiteľ dane A chce disponovať finančnými prostriedkami skôr, ako je splatnosť z preddavkovej faktúry, pričom môže nastať situácia, kedy postupník (platiteľ dane C) zaplatí dodávateľovi stavebných prác za postúpenú pohľadávku oveľa skôr, ako spoločnosť B zaplatí postupníkovi predmetnú platbu podľa preddavkovej faktúry. Na základe prijatej platby za postúpenú pohľadávku v jej nominálnej hodnote dodávateľ chce vyhotoviť faktúru pre budúceho príjemcu stavebných prác v domnienke, že mu vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. Vznikla platiteľovi dane A povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH,  keďže prijal platbu za postúpenú pohľadávku?
 
Odpoveď
Ak je platba od tretej osoby poskytnutá ako protihodnota za plnenie poskytnuté tretej osobe napr. z titulu postúpenia pohľadávky, nie je možné zároveň duplicitne danú platbu považovať za úhradu, resp. čiastočnú úhradu na budúce dodanie služby zákazníkovi, ktorému má byť služba dodaná. Platiteľ dane A neprijal platbu pred dodaním služby, ktorá by sa priamo viazala na poskytnutie služby platiteľovi dane B. V prípade postúpenia budúcej pohľadávky platiteľom dane A na postupníka ide o odplatu prijatú za postúpenú pohľadávku a nie o platbu na budúce poskytnutie služby.