Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie vyplatenia vyrovnacieho podielu komplementárovi

Účtovanie vyplatenia vyrovnacieho podielu komplementárovi

Otázka:

Komanditná spoločnosť vyplatí vyrovnací podiel odstupujúcemu komplementárovi (právnickej osobe), pričom komplementár nevložil vklad do základného imania ani do vlastného imania. V spoločenskej zmluve je dohodnuté, že komplementár má nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti v spoločnosti a tiež jeho percentuálnu výšku. Spoločnosť sa pýta, ako má vyrovnací podiel, ktorý vypláca komplementárovi zaúčtovať a v prípade, ak bude takýto podiel účtovaný na MD 568/DAL 252, či bude pre spoločnosť daňovým výdavkom.

 

Odpoveď:

Vyrovnací podiel je podľa § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka definovaný ako právo na vyplatenie podielu pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti. Ustanovenia týkajúce sa komanditnej spoločnosti sú v § 93 až 104 cit. zákona. Komanditná spoločnosť je zmiešanou spoločnosťou, ktorá je tvorená komanditistami a komplementármi, pričom komanditisti sú povinní poskytnúť spoločnosti vklady, kým komplementári túto povinnosť nemajú. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) upravuje v § 25 ods. 4 písm. b) účtovanie vyrovnacieho podielu v účtovnej jednotke, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Nárok na vyrovnací podiel sa účtuje ako záväzok voči spoločníkovi so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (MD 252/DAL 361, 365). Vzhľadom k tomu, že Obchodný zákonník v ustanoveniach, ktoré sa týkajú komanditnej spoločnosti, príp. verejnej obchodnej spoločnosti, neupravuje možnosť nadobúdať vlastné obchodné podiely, nie je možné podľa § 25 ods. 4 písm. b) postupov účtovania postupovať pri účtovaní vyrovnacieho podielu v komanditnej spoločnosti. Vo svojom podaní uvádzate, že výška vyrovnacieho podielu je určená percentuálnou výškou z účtovnej závierky, čo je v súlade s § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa výška vyrovnacieho podielu určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné. Z dostupného komentára k Obchodnému zákonníku vyplýva, že základom pre výpočet vyrovnacieho podielu určeného na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky, je čisté obchodné imanie spoločnosti. Preto podľa nášho názoru by mal byť záväzok spoločnosti na vyplatenie vyrovnacieho podielu komplementárovi uhrádzaný z vlastných zdrojov spoločnosti, účtovaný súvahovo, tzn. nemal by byť súčasťou výsledku hospodárenia. Uvedené stanovisko platí za predpokladu, že komplementár má v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka nárok na vyrovnací podiel.