Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane zo zálohovej faktúry zaplatenej pred registráciou pre DPH

Odpočítanie dane zo zálohovej faktúry zaplatenej pred registráciou pre DPH

Otázka:
Zdaniteľná osoba ešte pred založením živnosti, t. j. v postavení súkromnej osoby zaplatila zálohu na osobný automobil, ktorý plánovala vložiť do podnikania. Osobný automobil neskôr nadobudla ako SZČO, ktorá v tom čase už bola zaregistrovaná pre DPH, t. j. mala postavenie platiteľa DPH. SZČO - platiteľ DPH sa pýta, či je možné si uplatniť odpočítanie dane pri registrácii podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH zo zálohovej faktúry, ktorú zaplatila ako občan pred založením živnosti? V čase zaplatenia zálohy, ako aj vystavenia faktúry k zálohovej platbe, živnostenské oprávnenie ešte nebolo v platnosti. Na faktúre k prijatej platbe je názov aj IČO SZČO, ale IČ DPH neobsahuje.

Odpoveď:
Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že právo zdaniteľných osôb odpočítať z DPH, ktorú majú zaplatiť, DPH splatnú alebo zaplatenú na vstupe z tovarov, ktoré nadobudli alebo služieb, ktoré prijali, predstavuje základnú zásadu spoločného systému DPH zavedeného právnou úpravou Únie. Vzhľadom na skutočnosť, že preddavok na kúpu osobného automobilu bol zaplatený pred registráciou za platiteľa DPH a osobný automobil bol nadobudnutý po registrácii za platiteľa DPH, odpočítanie dane vzťahujúcej sa na zaplatený preddavok sa nemôže uplatniť podľa § 55 zákona o DPH. Novoregistrovaný platiteľ DPH môže odpočítanie dane podľa § 55 zákona o DPH uplatniť len pri majetku, ktorý nadobudol predtým, ako sa stal platiteľom DPH. Ak majetok nebol nadobudnutý v období pred registráciou za platiteľa DPH a preddavok na dodanie majetku bol zaplatený pred registráciou, platiteľ DPH môže uplatniť právo na odpočítanie dane vzťahujúcej sa na zaplatený preddavok už v prvom zdaňovacom období po registrácii za platiteľa DPH v rozsahu a podľa podmienok ustanovených v § 49 až 51 zákona o DPH. Uvedené vyplýva zo zápisu zo 6. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty.

    
Dátum vydania stanoviska: 20.12.2019