Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prenájom verzus ubytovacie služby

Prenájom verzus ubytovacie služby

Otázka:
Daňovník, platiteľ DPH, právnická osoba A má uzatvorenú zmluvu o ubytovaní v zmysle § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka s platiteľom DPH, právnickou osobou B na 3 roky, ktorou mu poskytuje 100 lôžok v robotníckej ubytovni. Odberateľ lôžka rozdeľuje svojim zamestnancom, pričom nemusia byť všetky obsadené. Zmluva bola podpísaná v roku 2017 a má platnosť do 31.12.2020. Fakturácia prebieha formou paušálu, a to tak, že každý mesiac sú fakturované všetky zazmluvnené lôžka (bez ohľadu na ich skutočnú obsadenosť). Pripravuje sa uzatvorenie novej zmluvy.

Spoločnosť A spolu s lôžkami a v súlade so svojim prevádzkovým poriadkom (schválený hygienikmi) poskytuje aj tieto služby: upratovanie – denné vynášanie smetí, umytie WC a kúpeľne, 2x týždenne umytie podlahy, výmena posteľnej bielizne 1x za 14 dní. Okrem toho uskutočňuje odovzdávanie kľúčov zamestnancom spoločnosti B pri ubytovaní.

Spoločnosť Al zamestnáva pre účely poskytovania týchto služieb zamestnancov na pozíciách: vedúca ubytovne (vedenie evidencie ubytovaných, plnenie povinností podľa zákona o hlásení pobytu, prihlasovanie ubytovaných na cudzineckú políciu atď.), údržbár (výmena žiaroviek, oprava tesnení, vodovodných batérií, zariadenia izieb a pod.) a chyžné.

Nehnuteľnosť, v ktorej spoločnosť A poskytuje tieto služby, je na LV evidovaná takto: popis stavby -obytný dom, druh stavby - bytový dom, avšak nie sú na LV evidované žiadne byty ani nebytové priestory, t.j. nepozostáva z bytov ani nebytových priestorov. Ubytovňa je určená výlučne na prechodné ubytovanie robotníkov v spoločných izbách a je nepretržite využívaná takýmto spôsobom od jej uvedenia do prevádzky ešte pred rokom 1989. Ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovacie služby v zmysle § 1 ods. 2 písm. n) vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov ako robotnícka ubytovňa s celoročnou prevádzkou, ktorá poskytuje dlhodobé ubytovanie najmä pre zamestnancov zmluvných firiem. Predmetné zariadenie nemá zatriedené podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva č. 277/2008 Z. z., nakoľko v uvedenej vyhláške sa nenachádza kategória "robotnícka ubytovňa" (v uvedenej vyhláške sa nachádzajú iba zariadenia cestovného ruchu).
Prevádzkový poriadok uvedeného ubytovacieho zariadenia bol vypracovaný z hľadiska ochrany verejného zdravia v rozsahu určenom vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z. z.

Platiteľ žiada  o zodpovedanie nasledovných otázok:


1/  považuje sa služba, ktorú poskytuje spoločnosť A, za ubytovacie služby (§ 38 ods. 3 písm. a) zákona o DPH)? Ak áno, do ktorej skupiny štatistickej klasifikácie podľa osobitného predpisu patrí?
2/    môže sa platiteľ, ktorý poskytuje ubytovacie služby v zmysle skupiny 55.9 štatistickej klasifikácie podľa osobitného predpisu na obdobie dlhšie ako 3 mesiace, rozhodnúť, že služba nebude oslobodená od dane (§ 38 ods. 5 zákona o DPH). Ak áno, akú sadzbu dane použiť pre rok 2020 (zmluva z roku 2017 na obdobie 2018-2020), resp. pre rok 2021 (zmluva z roku 2020 na obdobie 2021 – 2023)?


Odpoveď:
V nadväznosti na § 38 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona  o DPH  služby, ktoré patria do skupiny 55.9 štatistickej klasifikácie podľa  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová  štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie  Rady (EHS) č. 3696/93 v platnom znení,
sú ubytovacími službami, len ak sú poskytnuté na obdobie kratšie ako 3 mesiace.
Ak  služby vymedzené v citovanej skupine platiteľ poskytuje na obdobie dlhšie ako 3 mesiace, potom nejde o ubytovacie služby, ale o poskytovanie služby nájmu, ktorý je podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH oslobodený od dane a v prípade, že  nájomcom je zdaniteľná osoba, platiteľ sa môže rozhodnúť, že tento nájom nebude oslobodený od dane - § 38 ods. 5 zákona o DPH. T.j. v takom prípade v nadväznosti na § 27 ods. 2 písm. a) zákona o DPH uplatní zníženú sadzbu dane.
V kompetencii  FR SR  nie je zatriedenie služieb  do skupiny štatistickej klasifikácie podľa osobitného predpisu a ani odsúhlasenie postupu daňových subjektov s priamym vplyvom na ich  daňové povinnosti.
1) Vzhľadom na absenciu zatriedenia služieb do skupiny štatistickej klasifikácie podľa osobitného predpisu Štatistickým úradom,  FR SR môže len v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti  nezáväzne uviesť, že  spoločnosť A neposkytuje ubytovacie služby.
2)  Spoločnosť A v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti  a v nadväznosti na predloženú zmluvu (podľa ktorej fakturácia prebieha formou paušálu, a to tak, že každý mesiac sú fakturované všetky zazmluvnené lôžka, bez ohľadu na ich skutočnú obsadenosť), podľa nášho názoru poskytuje  službu nájmu podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH, ktorú poskytuje opakovane, pričom za opakované obdobia roku 2020, vzhľadom k tomu, že  nájomcom je zdaniteľná osoba, môže k službe nájmu uplatniť 10 % sadzbu dane.

 


Dátum vydania stanoviska: 21.5.2020