Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie/neuplatnenie oslobodenia od dane podľa § 29 ods. 3 zákona o DPH pri dodaní oocytov

Uplatnenie/neuplatnenie oslobodenia od dane podľa § 29 ods. 3 zákona o DPH pri dodaní oocytov

Otázka:
Platiteľ DPH (obchodná spoločnosť), ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle § 4 zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dodáva reprodukčné bunky a embryá,  konkrétne oocyty, do iných členských štátov EÚ a tretích štátov na humánne účely.

Otázkami platiteľa DPH sú, či je možné:

1. konštatovať, že oocyty sú považované za ľudské tkanivo na účely uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 29 ods. 3 zákona o DPH?
2. pri dodaní oocytov platiteľom dane registrovaným v SR z tuzemska zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte uplatniť oslobodenie od dane podľa § 29 ods. 3 zákona o DPH, a teda neuplatniť oslobodenie podľa § 43 zákona o DPH (a teda sa neuplatní nadobudnutie tovaru na strane odberateľa)? Platiteľ nie je povinný vystaviť faktúru v zmysle § 72 ods. 8 zákona o DPH, resp. ak ju vystaví nie je potrebné uvádzať dôvod oslobodenia od dane?
3. pri dodaní oocytov platiteľom dane registrovaným v SR z tuzemska zdaniteľnej osobe v treťom štáte uplatniť oslobodenie od dane podľa § 29 ods. 3 zákona o DPH, a teda neuplatniť oslobodenie podľa § 47 zákona o DPH? Platiteľ nie je povinný vystaviť faktúru v zmysle § 72 ods. 8 zákona o DPH, resp. ak ju vystaví nie je potrebné uvádzať dôvod oslobodenia od dane?
4. Aký dopad na uplatnenie DPH a na vyhotovenie faktúry za dodanie/vývoz oocytov bude mať skutočnosť, že prepravu zabezpečí dodávateľ oocytov?

Odpoveď:
K bodu 1.
Podľa § 29 ods. 3 zákona o DPH je oslobodené od dane dodanie ľudských orgánov a tkanív, ľudskej krvi a krvných prípravkov a materského mlieka. Uvedené ustanovenie je transpozíciou čl. 132 ods. 1 písm. d) smernice Rady/2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, v ktorom sa podobne uvádza, že dodanie ľudských orgánov, ľudskej krvi a materského mlieka je oslobodené od dane. Dodanie oocytov nespadá pod toto ustanovenie, nakoľko podľa vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva SR oocyty sú reprodukčné ľudské bunky, a teda nie sú ľudským orgánom a ani tkanivom. Oocyty sú ľudské bunky určené na účely asistovanej reprodukcie, ktoré sú definované ako reprodukčné ľudské bunky v § 2 ods. 5 zákona č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 2.
Pri dodaní oocytov platiteľom dane z tuzemska do iného členského štátu sa preto uplatní oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH pri dodržaní podmienok v ods. 5 tohto ustanovenia. Platiteľ dane je povinný vyhotoviť na takéto plnenie faktúru v zmysle § 72 ods. 1 písm. e) zákona o DPH.

K bodu 3.
Pri dodaní oocytov platiteľom dane z tuzemska na územie do tretích štátov sa uplatní oslobodenie od dane podľa § 47 zákona o DPH. Platiteľ je povinný vyhotoviť na takéto plnenie faktúru v zmysle § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.

K bodu 4.
Ak predmetom dodávky je dodanie tovaru (oocytov) vrátane prepravy z tuzemska do iného členského štátu resp. do tretieho štátu, ktoré je oslobodené od dane podľa § 43 resp. § 47 zákona o DPH, a pri ktorom má platiteľ dane možnosť odpočítania dane, postupuje platiteľ dane podľa § 22 ods. 1 a 2 zákona o DPH. Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. Do základu dane sa zahŕňajú aj
a) iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo služby
b) súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka. Na vyhotovenie faktúry sa vzťahuje vyjadrenie v bode 2. a 3.

Uvedené stanovisko bolo vydané na základe poskytnutých informácií.

 

Dátum vydania stanoviska: 16.12.2019