Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj podielu v sro, ktorá sa transformovala z družstva

Predaj podielu v sro, ktorá sa transformovala z družstva

Otázka

Ako sa uplatňuje § 13c zákona o dani z príjmov v prípade prevodu podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), ak táto s. r. o. vznikla z titulu zmeny právnej formy družstva na túto s. r. o. (v zmysle § 69b Obchodného zákonníka)? Je možné v uvedenom prípade uplatniť oslobodenie podľa § 13c ods. 1 a ktorý deň sa bude považovať za deň nadobudnutia podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti (s. r. o.) v súlade s § 13c ods. 4 (t. j. bude to napr. deň zápisu zmeny právnej formy do obchodného registra) ?

Odpoveď

Podmienky oslobodenia príjmu (výnosu) z predaja akcií u akcionára akciovej spoločnosti alebo predaja kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie, predaja obchodného podielu
u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí sú vymedzené v § 13c zákona o dani z príjmov.

Jednou zo zákonom stanovených podmienok pre oslobodenie uvedeného príjmu od dane je plynutie tohto príjmu najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti podľa odseku 1. Keďže ustanovenie § 13c ods. 2 zákona o dani z príjmov ustanovuje oslobodenie podľa § 13c tohto zákona len na príjem (výnos) z predaja akcií u akcionára akciovej spoločnosti, predaja kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie, predaja obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí, zastávame názor, že do lehoty podľa § 13c zákona o dani z príjmov nemožno započítať časové obdobie, v ktorom mal daňovník právnu formu družstvo.
Deň, ktorý sa na účely uplatnenia oslobodenia podľa § 13c zákona o dani z príjmov považuje za deň nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti, je vymedzený v § 13c ods. 4 zákona o dani z príjmov
v závislosti od spôsobu a formy nadobudnutia tohto podielu.

Stanovisko vydané dňa 10.9.2020