Odpustenie dlhu a účtovanie opravných položiek

Otázka

Môže účtovná jednotka v priebehu roka účtovať o opravných položkách vo výške 100 % a na konci roka sa dohodnúť o odpustení dlhu v plnej výške?

Odpoveď

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

V zmysle § 7 ods. 2 ZoÚ zobrazenie v účtovnej závierke je:
• verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami;
• pravdivé, ak sú pri ňom použité účtovné zásady a metódy, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností v účtovnej závierke.

ZoÚ v § 26 ods. 3 a 4 ustanovuje povinnosť tvorby opravnej položky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len "súvahový deň"), tzn. stanovuje najneskorší termín tvorby opravnej položky, a to súvahový deň.  Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka môže tvoriť opravnú položku k pohľadávke aj v priebehu účtovného obdobia, tzn. aj skôr ako k súvahovému dňu, ak zistí opodstatnený predpoklad dočasného zníženia hodnoty pohľadávky a ak tento opodstatnený predpoklad existuje aj k súvahovému dňu. K súvahovému dňu sa tvorba opravnej položky nevykáže v prípade, ak k tomuto dňu v účtovníctve pohľadávka neexistuje (došlo k postúpeniu pohľadávky, upusteniu od vymáhania, odpusteniu dlhu a pod.) ku ktorej bola opravná položka tvorená.
Opravná položka sa tvorí na ťarchu nákladového účtu 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam. Zúčtovanie opravnej položky upravuje § 18 ods. 12 až 14 postupov účtovania (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92)  Pri zúčtovaní opravnej položky je potrebné postupovať tak, aby bola  splnená povinnosť účtovnej jednotky podľa § 7 ods. 1 a 2 ZoÚ, tzn. aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach , ktoré sú predmetom účtovníctva.
V predmetnom prípade dôjde pred súvahovým dňom k odpusteniu dlhu, resp. k zániku pohľadávky, ku ktorej bola tvorená opravná položka počas účtovného obdobia. Aby bol v účtovnej závierke vykázaný náklad, ktorý zobrazuje skutočnosť k súvahovému dňu, je potrebné opravnú položku v deň kedy dôjde k odpusteniu dlhu zúčtovať podľa § 18 ods. 14 postupov účtovania, tzn. v prospech účtu 547 a následne zaúčtovať odpis pohľadávky na ťarchu účtu 546 - Odpis pohľadávky. Týmto postupom budú položky účtovnej závierky zodpovedať skutočnosti a zobrazenie v účtovnej závierke bude verné a pravdivé v súlade s § 7 ods. 1 ZoU.