Predaj investičného zlata

Otázka

Spoločnosť v roku 2012 kúpila investičné zlato za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov. Investičné zlato eviduje v účtovníctve ako dlhodobý finančný majetok hmotnej povahy – účtovaný na účte 069. Nakoľko cena zlata neustále klesá, spoločnosť sa v roku 2015 rozhodla investičné zlato predať, aby viac neprehlbovala straty z tohto nákupu. Je strata z predaja investičného zlata  daňovo uznaná?

Odpoveď

V súlade s § 13 ods. 8 písm. d)  opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), predmety z drahých kovov (tzn. aj investičné zlato), ktoré sú obstarávané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov, sa zaraďujú medzi dlhodobý finančný majetok účtovaný na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok.

V súlade s § 70 ods. 1  postupov účtovania na účte 561 - Predané cenné papiere a podiely  sa účtuje úbytok investičného zlata pri jeho predaji so súvzťažným zápisom na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok. Predaj investičného zlata účtovaného na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa v súlade s § 80 ods. 1 postupov účtovania účtuje v prospech účtu 661 - Tržba z predaja cenných papierov a podielov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Platný ZDP problematiku predaja dlhodobého finančného majetku so stratou osobitne neupravuje. V súlade s § 17 ods. 1 písm. b) ZDP u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia, tzn. daňovo uznaná bude aj prípadná strata z predaja investičného zlata.