Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane pri dovoze tovaru do SR

Odpočítanie dane pri dovoze tovaru do SR

Otázka
Zahraničná osoba, ktorá je registrovaná v SR podľa § 5 zákona o DPH,  je  dovozcom tovaru do tuzemska.  Pri dovoze tovaru je zahraničná osoba (dovozca), ktorá je odberateľom tovaru, zastúpená deklarantom (platiteľom DPH v SR) na základe uzatvorenej zmluvy o zastupovaní a plnej moci. Deklarant uhrádza v mene dovozcu príslušnú DPH colnému orgánu a následne dovozca uhradí príslušnú výšku DPH deklarantovi na základe uzatvorenej zmluvy o zastupovaní, resp. na základe vystavenej faktúry. Môže si dovozca (zahraničná osoba) odpočítať daň pri dovoze tovaru do tuzemska?

Odpoveď       
Aby platiteľ dane mohol odpočítať daň uplatnenú pri dovoze tovaru, musí spĺňať podmienky uvedené v § 49 až 51 zákona o DPH. Vo všeobecnosti platí, že ak vzniklo právo na odpočítanie dane, platiteľ dane môže odpočítať daň z tovarov, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa § 49 ods. 3 a 7. Tento princíp je v súlade so zásadou daňovej neutrality, ktorá je základnou zásadou spoločného systému DPH. Právo zdaniteľných osôb odpočítať z DPH, ktorú majú zaplatiť, DPH už zaplatenú na vstupe z tovarov, ktoré nadobudli, predstavuje podľa ustálenej judikatúry základnú zásadu spoločného systému DPH zavedeného právnou úpravou Únie. V zmysle článku 168 písm. e) smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH má zdaniteľná osoba právo na odpočítanie dane splatnej alebo zaplatenej za tovar dovezený do príslušného členského štátu, pričom pre toto odpočítanie dane musí mať dovozný doklad, v ktorom je uvedená ako príjemca alebo dovozca a ktorý uvádza výšku splatnej DPH alebo umožňuje jej výpočet. V súlade s uvedeným  môže zahraničná osoba, ktorá je dovozcom tovaru do tuzemska a je v tuzemsku registrovaná pre DPH podľa § 5 zákona o DPH, odpočítať daň pri dovoze tovaru do tuzemska, ak je táto daň zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru a má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je uvedená ako príjemca alebo dovozca (odberateľ tovaru). Uvedené platí aj v prípade, ak sa dovozca pri dovoze tovaru dal zastupovať nepriamym zástupcom, ktorý zaplatil daň pri dovoze tovaru správcovi dane a následne si žiadal úhradu tejto dane od dovozcu. Ak však dovozca spĺňa podmienky uvedené v § 49 ods. 9 zákona o DPH, nemôže uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania.