Preúčtovanie nerozdeleného zisku na účet 413

Otázka

Je možné použitie a preúčtovanie nerozdeleného zisku na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy  a na zúčtovanie postačuje zápis 428/413?

Odpoveď


Podľa § 217a ods. 1 a § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka sa kapitálový fond z príspevkov (ďalej len „KFzP“) tvorí príspevkami akcionára alebo spoločníka a predstavuje vlastný zdroj financovania obchodného majetku. V nadväznosti na ustanovenia § 217a ods. 1 Obchodného zákonníka a podľa § 27b opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov sa tvorba kapitálového fondu z príspevkov účtuje okamihom jeho splatenia. Kombinácia, kedy účtovná jednotka má záujem vytvoriť KFzP a spoločníci rozhodnú, že zisk účtovnej jednotky vykázaný ako výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení alebo ako výsledok hospodárenia minulých rokov sa nevyplatí spoločníkom, ale spoločníci ho použijú ako príspevok do KFzP,  v účtovníctve sa najskôr zaúčtuje záväzok  voči spoločníkom ako ich nárok na podiel na zisku (428/364) a následne ho spoločníci vložia ako príspevok do KFzP (353/413), pričom dochádza aj k splateniu príspevku do KFzP kapitalizáciou záväzku (364/353).

Z uvedeného vyplýva, že zápis 428/413 nie je možný a nepostačuje.