Odpis pri HM kúpenom a predanom v jednom roku

Otázka

Daňovník uviedol do užívania vozidlo dňa 18.3.2015 a následne ho dňa 23.10.2015 predal. Akú pomernú časť z ročného odpisu môže  daňovník zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 22 ods. 12 ZDP v prípade, ak k uvedeniu majetku do užívania a k predaju tohto majetku došlo v jednom zdaňovacom období?

Odpoveď

V uvedenom prípade vychádzame z predpokladu, že hmotným majetkom je osobný automobil zatriedený do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 (ďalej len „osobný automobil“). Podľa § 26 ZDP osobný automobil patrí do odpisovej skupiny 1 a odpisuje sa metódou rovnomerného odpisovania.

Podľa § 27 ods. 2 ZDP v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa § 27 ods. 1 ZDP zodpovedajúca počtu mesiacov, počas ktorých bol tento majetok v užívaní do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

Daňovník má podľa § 22 ods. 11 ZDP právo uplatniť v daňových výdavkoch odpis hmotného majetku, o ktorom účtoval alebo ho evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. V prípade hmotného majetku, pri ktorom je daňová zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu ZDP, má daňovník právo uplatniť v daňových výdavkoch podľa § 22 ods. 12 ZDP v znení účinnom od 1.1.2016 odpis tohto majetku vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP. Znenie § 22 ods. 12 ZDP účinné od 1.1.2016 sa v zmysle prechodného ustanovenia § 52zg ods. 10 ZDP použije už pri podávaní daňového priznania po 31.12.2015. V nadväznosti na nové znenie § 22 ods. 12 ZDP môže daňovník zahrnúť do daňových výdavkov časť z ročného odpisu vybraných druhov majetku aj napriek tomu, že majetok neúčtoval alebo neevidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

V zmysle vyššie uvedeného, v predloženom prípade daňovník môže uplatniť v daňových výdavkov odpis podľa § 27 ZDP  v prípade osobného automobilu nadobudnutého kúpou, ktorý bol uvedený do užívania v 3/2015 a predaný v 10/2015,  odpis vo výške pomernej časti z ročného odpisu pripadajúcej na 7 mesiacov (marec až september 2015).