§17 ods. 37 - rozdiel medzi plánom a skutočnosťou

Otázka

V prípade, ak spoločnosť poskytla žiakovi možnosť praktického vzdelávania v počte 220 hodín, môže si spoločnosť od základu dane odpočítať 1 600 eur, aj keď sa žiak zúčastnil len v rozsahu 180 hodín?

Odpoveď

V súlade s § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“), sa zníži o
a) 3 200 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,
b) 1 600 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.

Zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak podľa § 19 ods.1 zákona o odbornom vzdelávaní prerokujú náležitosti učebnej zmluvy a podmienky výkonu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu. Učebná zmluva podľa § 19 ods. 1 písm. j) zákona o odbornom vzdelávaní obsahuje aj organizáciu štúdia vrátane časového
harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách. Podľa § 16 zákona o odbornom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná škola uzatvárajú zmluvu o duálnom vzdelávaní, súčasťou ktorej je aj časový harmonogram praktického vyučovania.

Zamestnávateľ pri zaradení žiaka do výrobného procesu na pracovisku praktického vyučovania je povinný dodržiavať legislatívne predpisy upravujúce organizáciu vyučovania a súčasne aj legislatívne predpisy upravujúce prácu mladistvých zamestnancov. Žiak sa posudzuje pre účely organizácie praktického vyučovania u zamestnávateľa ako žiak strednej odbornej školy. Zamestnávateľ sa preto musí riadiť ustanoveniami vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, ktorá upravujú čas praktického vyučovania, prestávky, dĺžku vyučovacie dňa na praktickom vyučovaní a ostatné organizačné podmienky praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

To znamená, že žiak je povinný zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní podľa časového harmonogramu praktického vyučovania určeného v učebnej zmluve a zmluve o duálnom vzdelávaní, ktorý je v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách, pričom skutočný počet hodín praktického vyučovania môže byť nižší, napr. z dôvodu ospravedlnenej neúčasti žiaka na tomto vyučovaní (v zmysle učebnej zmluvy zamestnávateľ môže vypovedať túto zmluvu, napr. ak sa žiak najmenej tri vyučovacie dni v priebehu školského roka bez ospravedlnenia nezúčastnil na odbornom vzdelávaní a príprave).

Podľa uvedeného zamestnávateľ, ktorý v zmysle učebnej zmluvy podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. poskytuje žiakovi viac ako 200 hodín (do 400 hodín) praktického vyučovania ročne, aj keď skutočný počet hodín praktického vyučovania je nižší, môže základ dane znížiť o sumu 1 600 eur na žiaka, za predpokladu, že splnil podmienky výkonu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa zákona o odbornom vzdelávaní. Zároveň pripomíname, že výsledným základom dane je základ dane určený v súlade s § 17 ods. 38 zákona o dani z príjmov.