Spolurealizátor projektu výskumu a vývoja

Otázka

Tuzemská právnická osoba realizuje projekt výskumu a vývoja v spolupráci s inou (zahraničnou) spoločnosťou. Každá zo spoločností bude účtovať o svojej časti výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, obe spoločnosti budú realizátorom projektu a po ukončení budú spoločne vlastniť výsledky výskumu a vývoja. Môže si tuzemská právnická osoba  uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP?

Odpoveď

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môže podľa § 30c ods. 1 a 5 ZDP využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, ak je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ak v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b ZDP (úľavu na dani z príjmov pre prijímateľa stimulov), a ak ako držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj nerealizuje projekt výskumu a vývoja za účelom predaja nehmotných výsledkov výskumu a vývoja. Podľa § 30c ods. 3 ZDP od základu dane možno odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i) ZDP, t. j. musí ísť o vlastné výdavky (náklady), ktoré boli daňovníkom preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a ktoré boli zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Ak sa na realizácii projektu výskumu a vývoja podieľa viac účastníkov, na účely uplatnenia odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa ustanovení § 30c ZDP je okrem iného potrebné posudzovať spoluvlastnícke podiely na výsledkoch projektu, ktoré pripadnú na jednotlivých účastníkov projektu. Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP bude možné uplatniť iba vo výške preukázateľne vynaložených výdavkov (nákladov) zodpovedajúcich výške dohodnutého spoluvlastníckeho podielu na výsledku konkrétneho projektu výskumu a vývoja.