Predaj auta v poslednom roku odpisovania

Otázka

Daňovník obstaral 01.05.2012 osobný automobil, ktorého vstupná cena bola 24 000 €. Automobil zaradil do 1. odpisovej skupiny a uplatnil rovnomerné odpisy. Ročný odpis vyčíslil vo výške 6 000 €, pričom v roku zaradenia, t. j. v roku 2012 daňovník uplatnil 8/12 ročného odpisu, t. j. odpis vo výške 4 000 €. V roku 2014 daňovník vykonal technické zhodnotenie v sume 5 000 € a vyčíslil ročný odpis zo vstupnej ceny zvýšenej o technické zhodnotenie vo výške 7 250 €.

Daňová zostatková cena automobilu k 31.12.2015 bola 4 500 €. Daňovník 15.03.2016 automobil predal. V nadväznosti na § 22 ods.12 ZDP,  daňovník v roku 2016 uplatní pomernú časť odpisov vo výške 2/12 z čiastky 4 500 €, t. j. 750 € a voči príjmom z predaja bude porovnávať daňovú zostatkovú cenu vo výške 3 750 €, alebo uplatní pomernú časť odpisov vo výške 2/12 z čiastky 7 250 €, t. j. 1 209 € a voči príjmom z predaja bude porovnávať daňovú zostatkovú cenu vo výške 3 291 €. Aký bude postup daňovníka, ak nebude na hmotnom majetku vykonané technické zhodnotenie?

Odpoveď

V súlade s ust. § 22 ods. 12 ZDP pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu ZDP, môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Pri uplatnení daňových odpisov je potrebné vždy vychádzať z uplatneného spôsobu odpisovania, a to buď rovnomerného, kedy sa ročný odpis vypočíta ako podiel vstupnej ceny a stanovenej doby odpisovania, alebo zrýchleného, kedy sa ročný odpis vypočíta v prvom roku odpisovania ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu v prvom roku odpisovania a v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny a rozdielu medzi
priradeným koeficientom platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval. Z uvedeného je potrebné vychádzať aj v prípade aplikovania § 22 ods. 12 ZDP a uplatnenia pomernej časti odpisu pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP.

V súlade s vyššie uvedeným vo Vami uvádzanom prípade daňovník uplatní v roku 2016 v súlade s ust. § 22 ods. 12 ZDP do daňových výdavkov (za predpokladu, že automobil používa výlučne na zabezpečenie zdaniteľného príjmu) odpis vo výške 1 209 € (7 250 € : 12 x 2 mesiace) a voči príjmom z predaja automobilu bude porovnávať daňovú zostatkovú cenu vo výške 3 291 €.

Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade, ak na hmotnom majetku, pri ktorom je v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) prvý bod ZDP zahrnutie zostatkovej ceny do daňových výdavkov pri predaji limitované výškou príjmu z predaja tohto majetku, nebolo vykonané technické zhodnotenie. Napríklad: daňovník obstaral v júli 2012 osobný automobil, ktorého vstupná cena bola 40 000 €. Odpis podľa § 27 ZDP za rok 2012 predstavuje sumu 5 000 € a za roky 2013 až 2015 sumu 10 000 €, pričom zostatková cena podľa § 25 ods. 3 ZDP k 31.12.2015 je 5 000 €. V marci 2016 daňovník automobil predal. V súlade s § 22 ods. 12 uplatní daňovník za predpokladu, že automobil používal výlučne na dosiahnutie zdaniteľných príjmov, do daňových výdavkov odpis vo výške 1 667 € (10 000 € : 12 x 2 mesiace) a voči príjmom z predaja automobilu bude porovnávať daňovú zostatkovú cenu vo výške 3 333 €. Ak by daňovník automobil predal napr. až v novembri 2016, do daňových výdavkov by zahrnul odpis vo výške 5 000 € (10 000 € : 12 x 10 mesiacov = 8 334 € max. však do výšky zostatkovej ceny 5 000 €) a voči príjmom z predaja automobilu by porovnával daňovú zostatkovú cenu vo výške 0 €.