Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Tuzemské závislé osoby > Stanoviská FR SR > „Korešpondujúca“ úprava základu dane pri transferovom oceňovaní

„Korešpondujúca“ úprava základu dane pri transferovom oceňovaní

Otázka
Tuzemská právnická osoba A poskytla v roku 2011 svojej  tuzemskej závislej právnickej osobe B (dlžník) peňažné prostriedky na základe zmluvy o pôžičke podľa § 657 Občianskeho zákonníka na dobu 10 rokov. Podľa § 658 Občianskeho zákonníka sú  dohodnuté nulové úroky z tejto pôžičky. Právnická osoba A, ktorá pôžičku poskytla je povinná uplatniť § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a upraviť (zvýšiť) základ dane o rozdiel, ktorý by mohol znížiť základ dane resp. zvýšiť daňovú stratu. Ako bude  pri tejto transakcii upravovať základ dane  druhá strana (tuzemská závislá právnická osoba B), ktorej bola pôžička poskytnutá?
Odpoveď
Podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov je súčasťou základu dane závislej osoby aj rozdiel, o ktorý sa líšia ceny v obchodných vzťahoch závislých osôb od cien používaných v obchodných vzťahoch medzi nezávislými osobami uskutočnených za porovnateľných podmienok, ak tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu.
V tomto prípade je závislá osoba povinná urobiť tzv. „primárnu“ úpravu základu dane, t.j. upraviť príslušným spôsobom základ dane.
Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 17 ods. 6 rieši aj tzv. „korešpondujúcu“ úpravu základu dane. V zmysle tohto ustanovenia úprava základu dane závislej osoby pri aplikácii § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov je možná len po povolení správcom dane, ak bola správcom dane v rámci daňovej kontroly vykonaná úprava základu dane inej závislej osoby na území SR.
Ustanovenie § 17 ods. 6 je možné aplikovať u závislej osoby aj v prípade, keď daňová správa štátu, s ktorým má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, vykonala úpravu základu dane závislej osoby v zahraničí a táto úprava je v súlade s princípom nezávislého vzťahu definovanom v § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov.
Z uvedeného vyplýva, že ustanovenie § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov je možné použiť len za vyššie uvedených podmienok.