Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Tuzemské závislé osoby > Stanoviská FR SR > Prenájom priestorov neziskovej organizácie obchodnej spoločnosti a transferové oceňovanie

Prenájom priestorov neziskovej organizácie obchodnej spoločnosti a transferové oceňovanie

Otázka

Uplatňuje sa transferové oceňovanie aj v prípade prenájmu administratívnych priestorov, kde prenajímateľ je nezisková organizácia, ktorá má predmetné priestory v prenájme od obce za 1 €, a ktorá časť týchto priestorov prenajíma inej právnickej osobe – obchodnej spoločnosti, kde konateľ tejto spoločnosti a vedúci neziskovej organizácie je tá istá osoba?

Odpoveď
Na základe definície kontrolovanej transakcie popísanej v predchádzajúcom stanovisku a z poskytnutých skutočností k predmetnej veci, môžeme konštatovať, že daná transakcia prenájmu spĺňa definíciu kontrolovanej transakcie podľa § 2 písm. ab) zákona o dani z príjmov a budú sa na ňu uplatňovať princípy transferového oceňovania. Je málo pravdepodobné, aby v prípade nezávislých osôb došlo k bezplatnému prenájmu majetku, príp. za symbolickú cenu. Za iných okolnosti by nezávislý prenajímateľ od nezávislého nájomcu požadoval minimálne nájomne vo výške pokrývajúcej nielen jeho vynaložené náklady, ale tiež primeraný zisk.

Základným princípom transferového oceňovania je princíp nezávislého vzťahu, ktorý je v tomto prípade potrebné aplikovať na určenie cenového rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností v príslušných obdobiach. Podmienky sú vzájomne porovnateľné, ak medzi nimi nie je zásadný rozdiel alebo ak možno vplyv týchto rozdielov odstrániť.