Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Otázka

V  zmysle článku 2 bodu 4 písm. e) usmernenia MF SR č. MF/011491-2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ("Usmernenie") má účtovná jednotka povinnosť viesť úplnú dokumentáciu,  ak od základu dane v zdaňovacom období odpočítava daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300 000 eur a taktiež daňovník, ktorý  za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítava  daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000 eur s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 3 písm. c) usmernenia.

Prvýkrát sa splnenie tejto podmienky t. j.  dve po sebe nasledujúce obdobia posúdia za obdobie rokov 2015 a 2016 t. j. daňové straty odpočítavané v zdaňovacom období roka 2015 a 2016, alebo už za rok 2015 sa posudzuje splnenie tejto podmienky za dve po sebe nasledujúce obdobia t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2014 a 2015?

Odpoveď

Ak daňovník v zdaňovacom období roka 2014 odpočítal od základu dane daňovú stratu a následne v zdaňovacom období roku 2015 odpočítava od základu dane daňovú stratu a celková suma tejto odpočítanej daňovej straty prevyšuje 400 000 eur, sú podmienky stanovené v bode 4 písm. e) článku 2 Usmernenia splnené, a teda daňovník v zdaňovacom období roku 2015 je povinný viesť úplnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu v súlade s Usmernením.

Otázka

Je spoločnosť  povinná viesť za rok 2016 úplnú transferovú dokumentáciu, ak v roku 2015  odpočítala daňovú stratu 401.000 EUR, ale v roku 2016 vykáže  novu daňovú stratu, t.j. za rok 2016 nedochádza k umoreniu daňovej straty?

Odpoveď

Ak daňovník v zdaňovacom období roka 2015 odpočítal od základu dane daňovú stratu a v zdaňovacom období roku 2016 vykázal novú daňovú stratu, potom tento daňovník nemá v zdaňovacom období roka 2016 povinnosť viesť úplnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, pretože podmienka uvedená v bode 4 písm. e) článku 2 Usmernenia nie je splnená (t.j. daňovník za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane neodpočítava daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000 eur).