Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Tuzemské závislé osoby > Stanoviská FR SR > § 17 ods. 6 - korešpodujúca úprava základu dane

§ 17 ods. 6 - korešpodujúca úprava základu dane

Otázka

Spoločnosť Alfa predáva nehnuteľnosť závislej osobe spoločnosti Beta za 10 000 eur. Trhová cena uvedenej nehnuteľnosti je 100 000 eur, preto spoločnosť Alfa zvýši svoj základ dane na r. 110 daňového priznania k dani z príjmov PO o 90 000 eur.
Môže si spoločnosť Beta (kupujúci) v nadväznosti na uvedenú zmenu zvýšiť daňovú vstupnú cenu na 100 000 eur a z tejto hodnoty uplatňovať daňové odpisy? Spoločnosť Beta je potom povinná podať Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 len jednorázovo za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zvyšuje vstupnú cenu nehnuteľnosti alebo za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje  daňové odpisy z takto zvýšenej vstupnej ceny?

Odpoveď

V predloženom prípade spoločnosť Alfa predala nehnuteľnosť spoločnosti Beta za cenu 10 000 eur. Spoločnosti Alfa a Beta sú považované za závislé osoby podľa § 2 písm. n) zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Predmetná transakcia je považovaná za kontrolovanú transakciu podľa § 2 písm. ab) ZDP. Podľa princípu nezávislého vzťahu definovaného v ustanovení § 18 ods. 1 ZDP je v období realizácie predmetnej kontrolovanej transakcie stanovená cena predmetnej nehnuteľnosti na sumu 100 000  eur.

S ohľadom na skutočnosť, že cena dohodnutá medzi závislými osobami Alfa a Beta nie je stanovená podľa princípu nezávislého vzťahu (§ 18 ods. 1 ZDP) a tento rozdiel v cene znižuje základ dane spoločnosti Alfa, spoločnosť Alfa (predávajúci) je povinná vykonať podľa § 17 ods. 5 ZDP tzv. „primárnu“ úpravu základu dane.  Takýto rozdiel v cene je potrebné uviesť na riadok 110 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby ako položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia.

Podľa § 17 ods. 6 ZDP ak daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou  vykonal tzv. „primárnu“ úpravu základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP, ktorá je v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1 ZDP, môže iná závislá osoba, ktorá je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, vykonať tzv. „korešpondujúcu“ úpravu základu dane pre kontrolované transakcie, ktoré podliehali úprave podľa § 17 ods. 5 ZDP (tzv. „primárnej“ úprave základu dane).

V súlade a podľa podmienok vymedzených v ustanovení § 17 ods. 6 ZDP ak spoločnosť Alfa vykonala v súvislosti s realizáciou predmetnej kontrolovanej transakcie tzv. „primárnu úpravu“ základu dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1 ZDP, potom môže spoločnosť Beta (kupujúci) vykonať tzv. „korešpondujúcu“ úpravu základu dane, pričom je potrebné aplikovať súvisiace ustanovenia ZDP, ktoré vymedzujú rozsah a podmienky pre uplatnenie príslušných daňových výdavkov (nákladov) súvisiacich s realizáciou predmetnej kontrolovanej transakcie (predaj nehnuteľnosti). V predloženom prípade suma korešpondujúcej úpravy základu dane zvýši vstupnú cenu budovy nadobudnutej kúpou podľa § 25 ods. 1 písm. a) a ods. 7 ZDP. Daňové odpisy predmetnej budovy, vypočítané zo vstupnej ceny zvýšenej o sumu korešpondujúcej úpravy základu dane (tzv. „upravená vstupná cena“) metódou rovnomerného odpisovania podľa § 27 ZDP, sú daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP v jednotlivých zdaňovacích obdobiach počas doby odpisovania tohto majetku. V tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby sa uvádzajú v riadku 6 tabuľky pomocných výpočtov B – Odpisy hmotného majetku ako súčasť súhrnnej sumy daňových odpisov hmotného majetku uplatňovanej v daňových výdavkoch.

Spoločnosť Beta je súčasne s vykonaním predmetnej tzv. „korešpondujúcej“ úpravy základu dane povinná v lehote na podanie daňového alebo dodatočného daňového priznania predložiť správcovi dane oznámenie o takto vykonanej úprave základu dane podľa vzoru predmetného oznámenia, ktoré je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. Ak spoločnosť Beta vykoná predmetnú tzv. „korešpondujúcu“ úpravu základu dane podľa vyššie uvedených ustanovení ZDP počas viacerých zdaňovacích období, oznámenie o takto vykonanej úprave základu dane predloží správcovi dane v lehote na podanie  daňového alebo dodatočného daňového priznania za tieto príslušné viaceré zdaňovacie obdobia.

Poznamenávame, že princípy transferového oceňovania sa uplatňujú len za účelom úprav daňových dôsledkov, t. j. za účelom realizácie primárnej úpravy základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a prípadnej súvisiacej korešpondujúcej úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov, pričom takéto úpravy nie sú podmienené a nevyžadujú zmeny dohodnutých cien a podmienok právnych vzťahov a iných obdobných vzťahov medzi závislými osobami ani súvisiace účtové úpravy.