Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Tuzemské závislé osoby > Stanoviská FR SR > Prenájom medzi biskupským úradom a cirkevnou školou a transferové oceňovanie

Prenájom medzi biskupským úradom a cirkevnou školou a transferové oceňovanie

Otázka

Vzťahuje sa transferové oceňovanie aj na prípad bezplatného nájomného, príp. nájomného za symbolickú cenu, v prípade, keď biskupský úrad registrovanej cirkvi na Slovensku prenajme svoju budovu, na účely vzdelávania cirkevnej škole, ktorej je sám zriaďovateľom?  

Odpoveď
Vychádzajúc z ustanovenia § 2 ods. n) až r) zákona o dani z príjmov, ktoré definuje závislú osobu, je možné vzťah biskupského úradu a cirkevnej školy v popísanom prípade a za podmienok definovaných v § 2 ods. n) až r) zákona o dani z príjmov považovať za vzťah závislých osôb.

Ustanovenie § 2 ods. ab) zákona o dani z príjmov definuje kontrolovanú transakciu ako právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa § 2 ods. n) až r) zákona o dani z príjmov, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku podľa § 2 ods. m) zákona o dani z príjmov, a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely; pri posudzovaní kontrolovanej
transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

Na základe vyššie uvedených ustanovení zákona o dani z príjmov a podľa popísaných skutočností predmetného prípadu je potrebné danú transakciu prenájmu posudzovať s pohľadu transferového oceňovania a uplatniť princíp nezávislého vzťahu, ktorý je definovaný v § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov a je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností v príslušných obdobiach. Podmienky sú vzájomne porovnateľné, ak medzi nimi nie je zásadný rozdiel alebo ak možno vplyv týchto rozdielov odstrániť.

V zmysle usmernenia kontrolované transakcie realizované za špecifických podmienok cenotvorby, pri ktorej je zohľadnený verejný záujem správca dane považuje takto stanovené ceny za ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu len v prípade, aj ak ide o zníženie ceny pod cenu, ktorá by bola inak stanovená v rámci nezávislých obchodných vzťahov, táto cena je akceptovaná len, ak ide o transakciu medzi osobami, ktoré podliehajú konsolidácii v zmysle § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zároveň dochádza k úspore prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. Pri poskytovaní vzdelávania cirkevnými školami dochádza k verejnému záujmu avšak Biskupský úrad nie je osoba uvedená v článku
2 bod 3 c) a d) usmernenia a z toho dôvodu sa na predmetnú transakciu nebudú uplatňovať špecifické pravidlá v zmysle článku 6 usmernenia.