členovia družstva a pozemkového spoločenstva

Otázka

Sú členovia družstva považovaní za závislé osoby podľa § 2 písm. n) ZDP, ak žiaden z členov družstva nemá majetkový podiel vyšší ako 1%?

Odpoveď

Závislou osobou podľa §2 písm. n) zákona o dani z príjmov rozumieme blízku osobu alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojenú osobu.
Blízke osoby sú vymedzené v §116 a §117 Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Z. z.) na základe príbuzenského vzťahu. Vzhľadom na to, že v uvedenom prípade posudzujeme závislosť členov družstva voči samotnému družstvu, ktoré je právnickou osobou, vznik príbuzenského vzťahu je v tomto prípade vylúčený.

Ekonomickým alebo personálny prepojením je potrebné rozumieť podľa §2 písm. o) zákona o dani z príjmov účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby, pričom majetkovým prepojením sa rozumie najmenej 25 % priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní. Jednotliví členovia družstva v definovanom prípade spravidla nedosahujú účasť na majetku družstva viac ako 1 %, z čoho
vyplýva, že v tomto prípade nedochádza k majetkovému prepojeniu.

Účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe (aj k družstvu resp. pozemkovému spoločenstvu). V prípade naplnenia účasti na vedení vzniká medzi osobami personálne prepojenie, ktoré je postačujúcou podmienkou pre vznik závislosti medzi osobami. Uvedené znamená, že pri vzniku personálneho prepojenia nie je potrebné ďalej skúmať majetkové prepojenie.

Zároveň platí, že pokiaľ dochádza medzi družstvom a jeho členmi (resp. medzi pozemkovým spoločenstvom a jeho členmi) k transakciám, ktorých účelom je zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty, ide o závislé osoby podľa §2 písm. p) zákona o dani z príjmov ( „iné prepojenie“, ktorým je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty).