Uplatňovanie TO pri vyššej cene ako obvyklá

Otázka

Predávajúca obchodná spoločnosť predala majetok za cenu vyššiu ako je preukázaná transferová cena svojej tuzemskej závislej osobe.
a) Môže predávajúca spoločnosť  na základe vlastného rozhodnutia vykonať zníženie základu dane vo výške rozdielu medzi predajnou cenou a transferovou cenou?
b) Kupujúca s.r.o. má vyšší daňový výdavok ako by mohla mať podľa transferovej dokumentácie. Môže vykonať zvýšenie základu dane? Musí o súhlas na zvýšenie základu dane požiadať daňový úrad, alebo nie?
c) Musí byť transferová cena rovnaká u predávajúceho aj kupujúceho, resp. musia alebo nemusia pri tvorbe transferovej dokumentácie závislé osoby spolupracovať?

Odpoveď

Vychádzajúc z ustanovenia § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu.

V zmysle ustanovenia § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11. Na základe vyššie uvedeného pri uplatnení ustanovenia § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov je závislá osoba povinná urobiť tzv. „primárnu“ úpravu základu dane, t. j. upraviť príslušným spôsobom smerom nahor základ dane.

Ak sú splnené podmienky definované v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, je možné u závislej osoby na druhej strane transakcie vykonať úpravu základu dane smerom nadol.

Tzv. „korešpondujúca“ úprava základu dane je upravená v ustanovení § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov a rieši situácie uvedené v tomto ustanovení.
V zmysle tohto ustanovenia, ak bola správcom dane v rámci daňovej kontroly vykonaná úprava základu dane inej závislej osoby na území SR alebo ak daňová správa štátu, s ktorým má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, vykonala úpravu základu dane závislej osoby v zahraničí a táto úprava je v súlade s princípom nezávislého vzťahu definovanom v § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov, potom takúto úpravu základu dane závislej osoby na území SR povolí správca dane.

Podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov vedie daňovník dokumentáciu o použitej metóde ocenenia. Za tvorbu a vedenie dokumentácie zodpovedá každý daňovník samostatne, čo však nevylučuje možnú spoluprácu závislých osôb, ktoré medzi sebou realizujú kontrolované transakcie.

Skutočnosť, či cena kontrolovanej transakcie bude rovnaká u oboch zmluvných strán, bude ovplyvnená aj tým, či závislá osoba, u ktorej by malo dôjsť k zníženiu základu dane bude postupovať podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov.