Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Tuzemské závislé osoby > Stanoviská FR SR > Zaokrúhľovanie v tlačive skrátenej dokumentácie

Zaokrúhľovanie v tlačive skrátenej dokumentácie

Otázka

Ako sa zaokrúhľujú hodnoty transakcií so závislou osobou v tlačive skrátenej dokumentácie, ktoré je prílohou Usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokuemntácie podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

V tlačive skrátenej dokumentácie je uvedené, že hodnota transakcie so závislou osobou sa vyplní v tis. eur.

Na zaokrúhľovanie hodnôt v tlačive skrátenej dokumentácie sa nevzťahuje § 47 zákona o dani z príjmov. Číselné hodnoty o transakciách sa vykazujú kumulovanie za celé zdaňovacie obdobie vo forme čísel v tisícoch eur, pričom sa zaokrúhľujú aritmeticky, napríklad pri číselnej hodnote nižšej ako 500 eur sa údaj v tabuľke vôbec neuvedie, pri číselnej hodnote vo výške 1200 eur sa v tabuľke uvedie číslica 1.

stanovisko vydané dňa 2.7.2019