Tabuľka I daňového priznania -

Otázka

Je daňovník povinný v Tabuľke I daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby uvádzať aj:

- výnos z prijatých podielov na zisku v dcérskej spoločnosti (ak áno, na ktorom riadku),
- výnos z predaja podniku zúčtovaný na účte 648 (vyradenie záväzkov, ktoré sú súčasťou predávanej časti podniku + predajná cena); ak áno, na ktorom riadku?

Odpoveď

Vychádzajúc z dikcie (textu) tlačiva daňového priznania a  poučenia na jeho vyplnenie, a tiež z obsahu ekonomických pojmov, ktoré boli pri tvorbe obsahu a rozsahu údajov uvádzaných v Tabuľke I  tohto tlačiva použité,  informácie o výnosoch z prijatých podielov na zisku v obchodnej spoločnosti  a  výnosoch súvisiacich s predajom podniku sa v predmetnej tabuľke tlačiva daňového priznania neuvádzajú.

Daňové subjekty môžu konať, čo nie je zákonom zakázané, avšak nemožno ich nútiť, aby konali niečo, čo zákon neukladá.

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  daňový subjekt podáva daňové priznanie na tlačive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.          

Obsah a rozsah údajov a  informácií uvádzaných v podanom daňovom priznaní je tak explicitne ustanovený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní, a daňovník v daňovom priznaní povinne uvádza len údaje a informácie požadované týmto tlačivom.

Ak sa daňovník nad rámec zákonom ustanovenej požiadavky rozhodne údaje o predmetných výnosoch uviesť v podanom daňovom priznaní, môže tak urobiť v časti V. (Miesto na osobitné záznamy daňovníka)  tlačiva daňového priznania.