Výherné hracie prístroje - zmena odpisovania

Otázka

Spoločnosť prevádzkuje výherné prístroje v zmysle zákona o hazardných hrách. Do roku 2019, kým bol v platnosti zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/2005 Z. z.“), spoločnosť používala v prípade výherných prístrojov odpisovanie časovou metódou (v zmysle § 26 ods. 2 ZDP v nadväznosti na § 48 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/2005 Z. z.).
V priebehu roku 2019 začal platiť nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 30/2019 Z. z.“), v zmysle ktorého už vypadla podmienka používania výherného
prístroja do 6 rokov od dátumu výroby. Z čoho vyplýva, že sa už nedá uplatniť pri daňovom odpisovaní § 26 ods. 2 ZDP – odpisovanie v zmysle iných predpisov. Ako má daňovník postupovať pri daňovom odpisovaní výherných prístrojov, ktoré boli zaradené do majetku skôr ako v roku 2019, pričom sa odpisovali časovou metódou a ešte majú daňovú zostatkovú cenu?

Odpoveď
Podľa § 48 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/2005 Z. z. účinného do 28.02.2019 výherný prístroj bolo možné prevádzkovať len vtedy, ak od dátumu výroby neuplynulo viac ako šesť rokov. Časová metóda odpisovania sa využíva aj na odpisovanie majetku, u ktorého podľa § 26 ods. 2 ZDP doba odpisovania vyplýva z osobitného právneho predpisu. Takýmto majetkom boli aj výherné prístroje, ktorých životnosť bola obmedzená zákonom č. 171/2005 Z. z.
Od 01.03.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 30/2019 Z. z., ktorý už neustanovuje podmienku, podľa ktorej možno prevádzkovať výherný prístroj len vtedy, ak od dátumu výroby neuplynulo viac ako šesť rokov. Výherné prístroje
obstarané a zaradené do používania po 01.03.2019, po nadobudnutí účinnosti zákona č. 30/2019 Z. z., sa už nebudú odpisovať časovou metódou, ale v súlade s § 26 ods. 2 ZDP hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť
do odpisových skupín podľa prílohy č. 1, sa na účely odpisovania zaradia do odpisovej skupiny 2. Podľa § 26 ods. 3 ZDP spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania.

Na základe uvedených skutočností, ak daňovník zaradil do majetku a začal odpisovať časovou metódou výherné prístroje skôr ako v roku 2019, teda skôr ako nadobudol účinnosť zákon č. 30/2019 Z. z., bude v odpisovaní
pokračovať, až do úplného odpísania vstupnej ceny.

Stanovisko vydané 5.11.2020