Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Aplikácia § 30 zákona o DPH neziskovou organizáciou

Aplikácia § 30 zákona o DPH neziskovou organizáciou

Otázka:
Nezisková organizácia zriadená podľa zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov poskytuje sociálne služby. Otázkou subjektu je, či je nezisková organizácia (založená na základe osobitného predpisu) automaticky podľa § 30 ods. 1 zákona o DPH pri poskytovaní sociálnych služieb podľa osobitného predpisu  poskytovateľom oslobodených plnení, na ktoré bola zriadená, alebo na to, aby nezisková organizácia poskytovala oslobodené plnenia je potrebné postupovať podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH a vyhodnocovať splnenie aspoň jednej z troch tam stanovených podmienok?

Odpoveď:
Pri uplatnení oslobodenia od dane pri poskytovaní sociálnych služieb je potrebné vychádzať z ustanovení § 30 ods. 1 a 2 zákona o DPH, ktorý je  transpozíciou čl. 131 ods. 1 písm. g) a h) a čl. 133 smernice 2006/112/ES.  Vychádzajúc zo znenia a cieľov citovaných ustanovení smernice a teda aj ustanovení § 30 zákona o DPH možno konštatovať, že pre to, aby  sociálne služby boli oslobodené od dane je potrebné splniť viacero podmienok. Jednou  z týchto podmienok ako prvoradou podmienkou je skutočnosť, že sociálne služby poskytuje oprávnený  subjekt podľa pravidiel stanovených príslušným členským štátom.

V SR sú oprávnené subjekty na poskytovanie sociálnych služieb upravené v  zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý v § 3 ods. 3 definuje poskytovateľa sociálnej služby. Týmto poskytovateľom  za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách je obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou, právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom (verejný poskytovateľ sociálnej služby) a iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby). Iné osoby, ktoré  môžu byť neverejným poskytovateľom sociálnej služby sú upravené v § 3 ods. 5 zákona o sociálnych službách. Verejný poskytovateľ a neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálnu službu v súlade s § 62 zákona o sociálnych službách len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok; to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom. Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb  v členení  podľa krajov, formy a druhu  poskytovanej služby a poskytovateľa (neverejný, obec/mesto, zriadený alebo založený mestom/obcou, zriadený alebo založený vyšším územným celkom) je zverejnený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  na internete.
Ak je poskytovateľ sociálnych služieb teda zapísaný do registra v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o sociálnych službách, stáva sa osobou oprávnenou poskytovať sociálne služby.

Na to, aby oprávnená osoba pri poskytovaní sociálnych služieb uplatnila oslobodenie od dane, musí splniť buď podmienku uvedenú v § 30 ods. 1 zákona o DPH, ktorou je uplatňovanie verejnoprávneho režimu/spravovanie sa verejným právom, alebo ak nespĺňa túto podmienku, musí splniť jednu z podmienok v § 30 ods. 2 zákona o DPH, ktorými sú   
a) vykonáva činnosť na iný účel ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb,
b) je zriadená a spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech na výsledkoch jej činnosti,
c) uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi alebo ceny neprekračujúce takto schválené ceny a pri službách, ktoré nepodliehajú povinnosti schválenia ceny, uplatňuje nižšiu cenu, ako za obdobné služby uplatňujú osoby, ktorých cieľom je dosiahnuť takouto činnosťou zisk.
 
V otázke sa uvádza, že sociálne služby poskytuje nezisková organizácia zriadená podľa zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Z ustanovenia § 2 tohto zákona vyplýva, že nezisková organizácia ako právnická osoba poskytuje podľa vopred stanovených podmienok všeobecne prospešné služby, ktorými je aj poskytovanie sociálnej pomoci s odvolávkou na  zákon o sociálnych službách, keď sa zisk z tejto činnosti  musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb a nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov a ani zamestnancov neziskovej organizácie.   
Vzhľadom na to, že nezisková organizácia poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách, mala by byť zapísaná v registri oprávnených subjektov podľa § 62 zákona o sociálnych službách, čo je základným predpokladom pre uplatnenie oslobodenia od dane.      
Samotný zápis poskytovateľa sociálnych služieb v tomto registri však nepostačuje, aby sociálne služby boli oslobodené od dane. Pre účely oslobodenia  je potrebné, aby sa nezisková organizácia:
-          pri vykonávaní tejto činnosti riadila verejným právom (§ 30 ods. 1 zákona o DPH) alebo
-          splnila aspoň jednu z troch podmienok ustanovených v § 30 ods. 2 zákona o DPH, ak sa nezisková organizácia nespravuje verejným právom  pri poskytovaní sociálnych služieb.

Ak sa nezisková organizácia ako oprávnený subjekt na poskytovanie sociálnych služieb nespravuje pri výkone tejto činnosti verejným právom, musí byť splnená jedna z podmienok v § 30 ods. 2 zákona o DPH na to, aby sa uplatnilo oslobodenie od dane.
 
Aplikácii uvedených ustanovení  podporne vychádza aj z judikatúry Súdneho dvora, ktorý sa zaoberal výkladom čl. 13 A ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. a)  šiestej smernice (čl. 131 ods. 1 písm. g) a h), čl. 133 smernice 2006/112/ES), a ktorý súčasne uviedol, že je úlohou vnútroštátneho práva každého členského štátu stanoviť pravidlá,  podľa ktorých sa stanovia podmienky uznania sociálnej povahy subjektov  iných  ako sú subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom  (C-335/14 Les Jardins de Jouvence CRL, C-594/13 „go fair“ Zeitarbeit).   
 
Dátum vydania stanoviska: 13.12.2018