Posudzovanie závislosti osôb

Otázka

Má právnická osoba povinnosť pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby postupovať podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov v prípade, ak v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia síce realizovala obchodný vzťah s vtedy ešte závislou osobou, ale ku koncu zdaňovacieho obdobia už bola právnická osoba voči tejto osobe nezávislou?

Odpoveď

Posudzovanie, či fyzická alebo právnická osoba je voči inej fyzickej alebo právnickej osobe závislou, je potrebné viazať na časový moment realizácie vzájomného obchodného vzťahu. Je preto nepodstatné, či napr. k 31.12. príslušného roku prepojenie osôb stále trvá alebo či už skončilo, keďže závislosť osôb, tak ako je vyššie uvedené, je potrebné posudzovať vo vzťahu k obchodnej transakcii a nie vo vzťahu k zdaňovaciemu obdobiu.

Uvedené nepriamo vyplýva aj zo znenia § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého súčasťou základu dane závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch.