Príjmy zo spoločenstva LYONESS

Otázka
Daňovník sa pred niekoľkými rokmi stal členom celosvetového nákupného spoločenstva LYONESS. Aby získal všetky výhody člena, ktoré spoločenstvo ponúka, vykonal aj tzv. „preddavky na budúce nákupy“. Keď sa rozhodol vystúpiť zo spoločenstva, získal späť svoje preddavky a to presne vo výške, ktorú do členstva v spoločenstve vložil. Daňovník v podaní uvádza, že spoločnosť takýto postup umožňuje na základe uzatvorenej zmluvy o prevode práv a povinností v súlade so stanovami. Otázkou daňovníka je, či takto vyplatené príjmy podliehajú zdaneniu daňou z príjmov fyzickej osoby. Daňovník ďalej v podaní uvádza, že v súlade s podmienkami fungovania spoločenstva Lyoness pri vystúpení zo spoločenstva môže dôjsť k situácií, že pôvodný člen prevedie práva a povinnosti z členstva na iného člena za odplatu. Vzniká otázka, či takto dosiahnutý príjem je zdaniteľným príjmom vystupujúceho člena.
 
Odpoveď
Pri odpovedi sa vychádza len z obmedzených informácií uvedených v dopyte a čiastočných informácií získaných z internetovej stránky nákupného spoločenstva Lyoness. Ak by napríklad išlo o situáciu, že člen nákupného spoločenstva Lyoness si záväzne objedná originálne poukážky a darčekové poukážky, môže zaplatiť zálohu (čiastočnú platbu), pričom v takom prípade získa dodatočné výhody. Systémom „Re-Cash“ je možné už realizované preddavky (čiastočné platby) za poukážky spätne vyplatiť a v takom prípade sa vernostné výhody z nákupov člena nedostanú do vernostného programu, ale priamo na súkromný účet člena.
Príjmy zo spoločenstva Lyoness sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nie sú oslobodené od dane z príjmov. Tieto príjmy sú ostatnými príjmami podľa § 8 zákona o dani z príjmov (iný príjem). V súlade so znením § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Napríklad po zaplatení preddavkov za objednávku poukážok členom nákupného spoločenstva Lyoness by bolo možné takúto úhradu pokladať za výdavok vynaložený na dosiahnutie príjmu z tohto spoločenstva, potom spätné vrátenie uvedeného preddavku je potrebné považovať za zdaniteľný príjem. Rovnaký postup by bol i v prípade, ak by preddavky neboli vrátené samotnému členovi, ktorý ich zaplatil, ale príjem by dosiahol od iného člena, na ktorého by od pôvodného člena prešli špecifikované práva spojené s uhradenými preddavkami v súlade so stanovami spoločenstva Lyoness. Z dôvodu nedostatočne poskytnutých informácií k uvedenému problému nie je možné zaujať jednoznačné stanovisko.