Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Príjem z prevodu akcií, účastí alebo podielov na spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve (§ 16 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov)

Príjem z prevodu akcií, účastí alebo podielov na spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve (§ 16 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov)

Príjem z prevodu akcií, účastí alebo podielov na spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve, ak táto spoločnosť alebo toto družstvo vlastní nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky, ktorého účtovná hodnota vyplývajúca z účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie predchádzajúce prevodu je viac ako 50 % hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti alebo tohto družstva (§ 16 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov)

           

SR vzniká právo na zdanenie príjmov z prevodu podielov na spoločnosti alebo členského práva v družstve bez ohľadu na ich sídlo, ak spoločnosť alebo družstvo vlastní nehnuteľnosť na území SR, ktorej účtovná hodnota podľa účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k prevodu, je viac ako 50 % hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti alebo tohto družstva.

 

FAQ

 

Otázka č. 1 – príjem z prevodu obchodného podielu na slovenskej spoločnosti, ktorá vlastní nehnuteľnosť v SR, pričom jej účtovná hodnota je viac ako 50 % hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti
Rezident ČR vlastní od r. 2015 obchodný podiel v slovenskej spoločnosti, ktorá má nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na území SR a jeho hodnota tvorí viac ako 50 % vlastného imania. Rezident ČR svoj obchodný podiel v roku 2019 predal. Ide v danom prípade o príjem zdaniteľný na území SR? Uvádza ho rezident ČR v daňovom priznaní v SR?
Odpoveď
Podľa § 16 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov príjmami plynúcimi daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR sú príjmy z prevodu akcií, účastí alebo podielov na spoločnosti, ak táto spoločnosť vlastní nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na území SR, ktorého účtovná hodnota vyplývajúca z účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie predchádzajúce prevodu je viac ako 50 % hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti.

Ak takýto príjem zo zdrojov na území SR (z prevodu obchodného podielu v zmysle uvedeného ustanovenia) plynie rezidentovi ČR, jeho zdaniteľnosť v SR je potrebné posúdiť tiež podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR (zverejnená pod č. 238/2003 Z. z., ďalej len zmluva).

Podľa článku 13 ods. 4 zisky zo scudzenia (predaja) majetku, iného než je uvedený v odsekoch 1 až 3, podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, ktorého je scudziteľ rezidentom.
To znamená, že ak v uvedenom prípade rezident ČR predáva obchodný podiel na slovenskej spoločnosti (podľa § 16 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov), príjmy z tohto predaja sú podľa zmluvy zdaniteľné len v ČR, v ktorej je tento daňovník rezidentom.