Uplatnenie § 19 ods. 3 písm. u) ZDP pri zlúčení

Otázka
Spoločnosť A získala úver za účelom nadobudnutia 100 %-ného obchodného podielu v spoločnosti B. Spoločnosť B je vlastníkom obchodných domov, ktoré prenajíma. Následne sa spoločnosť A zlúčila so spoločnosťou B, pričom spoločnosť B ako právny nástupca pri zlúčení prevzala úver od zanikajúcej spoločnosti A. Má právo spoločnosť B v kontexte nového ustanovenia § 19 ods. 3 písm. u) ZDP účinného od 01.01.2018 zahrnúť po zlúčení úroky z úveru do daňových výdavkov?
Je úver pôvodne získaný spoločnosťou A na kúpu obchodného podielu v spoločnosti B považovaný aj u právneho nástupcu výlučne za úver na nadobudnutie obchodného podielu (úroky nedaňové aj keď podiel po zlúčení už neexistuje) alebo je možné tento úver po zlúčení považovať za prevádzkový úver, ktorý je určený na financovanie bežných podnikateľských aktivít právneho nástupcu (úroky budú daňové po splnení všeobecných podmienok ZDP) ?
Odpoveď
Daňovými výdavkami sú od 01.01.2018 podľa § 19 ods. 3 písm. u) ZDP aj úroky platené z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií akciovej spoločnosti alebo obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu ZDP a § 2 písm. e) tretieho bodu ZDP so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2 ZDP)
až v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju akcií alebo obchodného podielu, ak daňovník v tomto zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju akcií alebo obchodného podielu, nespĺňa podmienky pre oslobodenie podľa § 13c ZDP; to sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý vykonáva obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.
Platené úroky z úveru použitého na obstaranie obchodného podielu môžu byť daňovým výdavkom len pri predaji obchodného podielu, nie pri zlúčení dvoch spoločností.
Ak bol úver poskytnutý na určitý účel (nadobudnutie obchodného podielu) a na tento účel bol aj použitý, nie je nám zrejmé, na základe akých skutočností chce spoločnosť rozhodnúť, že tento úver bol poskytnutý na financovanie bežných podnikateľských aktivít právneho nástupcu a teda išlo o prevádzkový úver. Podľa nášho názoru úroky z uvedeného úveru nebudú daňovým výdavkom ani u právneho nástupcu.

stanovisko vydané dňa 26.6.2019