Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Daňová povinnosť pri prijatí preddavku, ktorý sa vzťahuje na oslobodené činnosti

Daňová povinnosť pri prijatí preddavku, ktorý sa vzťahuje na oslobodené činnosti

Otázka
Súkromná materská škola (ďalej len MŠ)  poskytuje výchovné a vzdelávacie služby a je platiteľom DPH od 1.4.2014.  Od 1.9.2014  bola táto MŠ zaradená do siete škôl a školských zariadení v rámci Ministerstva školstva, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH. Súkromná MŠ prijala od klientov vopred poplatok za poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb – školné. Konkrétne v mesiacoch jún - august 2014 zinkasovala platby na obdobie september - december 2014, z ktorých zaplatila DPH v základnej sadzbe 20 %, pretože v čase prijatia školného ešte neposkytovala služby oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH. Ako má MŠ žiadať späť DPH od štátu z odvedeného preddavku, keďže už od 1.9.2014 poskytuje služby oslobodené od dane? Ako to vykázať v kontrolnom výkaze?
 
Odpoveď       
Podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH vzniká daňová povinnosť z platby prijatej pred poskytnutím služby dňom, kedy je platba prijatá. To znamená, že ak je medzi dodávateľom a odberateľom uzatvorená zmluva o poskytnutí služby a dodávateľ pred poskytnutím služby požaduje úhradu dohodnutej ceny a odberateľ túto platbu zaplatí, vznikne mu v rozsahu prijatej platby daňová povinnosť dňom prijatia platby. Daň, ktorú je povinný platiteľ dane priznať a odviesť na základe prijatej platby, uvádza do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, kedy platbu prijal. Ako je uvedené v bode 48 rozhodnutia Súdneho dvora  č. C-419/02 (BUPA Hospitals Ltd.) na to, aby sa daň z platby stala splatnou, je potrebné, aby v momente zaplatenia platby boli známe všetky prvky udalosti, ktorou vzniká daňová povinnosť. Teda budúce poskytnutie služby musí byť v momente zaplatenia platby presne určené svojím množstvom, druhom, sadzbou dane, ktorej bude služba podliehať.
 
V prípade tejto súkromnej MŠ boli známe všetky vyššie uvedené prvky udalosti, na ktorú sa prijaté platby vzťahujú. Prijaté platby jednoznačne súvisia s poskytovaním výchovných a vzdelávacích služieb podľa § 31 zákona o DPH, ktoré sú od dane oslobodené, teda daňovému subjektu – súkromnej MŠ daňová povinnosť z týchto platieb nevznikla. Ak v momente zaplatenia bolo známe, že sa jedná o platbu za vzdelávaciu službu a platba je prijatá pred jej samotným poskytnutím, daňová povinnosť je vo výške 0 (služba je od dane oslobodená). Ak platiteľ uplatnil k cene daň a túto uviedol na faktúre, bola by táto daň splatná z titulu § 69 od. 5 zákona o DPH. V tomto prípade je daňový subjekt – súkromná MŠ oprávnená opraviť pôvodnú faktúru podľa § 71 ods.2 zákona o DPH. Keďže vo vzťahu k nezdaniteľným osobám (rodičom detí) nie je povinnosť vyhotovovať faktúry, ak faktúra s vyčíslením sumy dane vyhotovená nebola, ustanovenie § 69 ods. 5 sa neuplatní. Podľa § 16 ods. 4  písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní je daňový subjekt oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že daň má byť nižšia (v tomto prípade vo výške 0) ako tá, ktorú priznal v podanom riadnom daňovom priznaní a v zákonnej lehote zaplatil. Keďže platiteľ prijal platby v súvislosti s oslobodenými dodávkami, pri ktorých povinnosť platiť daň nevzniká,  rovnako nevzniká ani nárok na odpočítanie dane z prijatých plnení, ktoré sa viažu k týmto oslobodeným dodávkam.
 
Ak platiteľ dane zistí, že údaje, ktoré uviedol v kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie, sú nesprávne, je povinný za príslušné zdaňovacie obdobie podať dodatočný KV. V tomto konkrétnom prípade ide o nesprávne uvedené údaje v KV v časti A1. (“Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71-75 zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH“), kde platiteľ chybne uviedol vystavené faktúry z dodania služieb v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od DPH podľa § 31 zákona o DPH. Opravu v dodatočnom KV je potrebné vykonať prepísaním chybných údajov (nesprávne uvedených faktúr) do časti A1. a vyznačením druhu opravy v stĺpci „kód opravy“ kódom 1 – storno údajov.