Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Poistné na zdravotné a sociálne poistenie platené bez právneho dôvodu

Poistné na zdravotné a sociálne poistenie platené bez právneho dôvodu

Otázka

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia v roku 2015 zaplatil na účet Sociálnej poisťovne odvody aj za obdobie, kedy ich nebol povinný platiť, napr. poistné platil počas obdobia práceneschopnosti, resp. omylom dvakrát uhradil platbu poistného alebo uhrádzal poistné v sume vyššej ako bol povinný. Takto navyše zaplatené poistné bez právneho dôvodu mu Sociálna poisťovňa vrátila v roku 2016. K obdobným situáciám dochádza aj pri platení zdravotných odvodov.

Je poistné zaplatené bez právneho dôvodu daňovníkom, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, alebo daňovníkom, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP (ďalej len „paušálne výdavky“), možné považovať za daňový výdavok v roku zaplatenia poistného a či poistné zaplatené bez právneho dôvodu vrátené Sociálnou poisťovňou tomuto daňovníkovi sa v zdaňovacom období, v ktorom bolo vrátené, považuje za zdaniteľný príjem, resp. ide o sumu znižujúcu daňové výdavky.

Ako sa postupuje, ak poistné zaplatené bez právneho dôvodu daňovníkovi vrátila Sociálna poisťovňa už v roku 2015, t. j. v tom istom roku, ako daňovník platby poistného bez právneho dôvodu uhradil.

 

Odpoveď zo dňa 3.11.2016

V prípade uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov je daňovým výdavkom v zmysle § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov poistné a príspevky hradené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 cit. zákona.

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý splní ustanovené podmienky a neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže v súlade s § 6 ods. 10 ZDP uplatniť paušálne výdavky, pričom v sumách paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

V nadväznosti na legislatívnu skratku zavedenú v § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov poistným sa rozumie aj poistné na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a poistné na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Vychádzajúc z predmetných ustanovení, poistné na sociálne poistenie a preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“), ktoré fyzická osoba povinne poistená v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov uhradí na účet Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne v príslušnom zdaňovacom období, a to aj ak ide o navyše zaplatené poistné, je v súlade s § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom [za predpokladu, že sú splnené aj podmienky podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov], resp. v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov je takéto poistné výdavkom, ktorý je možné uplatniť v preukázanej výške.

V súlade s § 146 zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa v ustanovenej lehote povinná vrátiť poistné, ktoré povinne poistená fyzická osoba zaplatila bez právneho dôvodu. Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne. Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa v prípade pohľadávky Sociálnej poisťovne voči fyzickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo voči jej právnemu nástupcovi, použije na zápočet tejto pohľadávky.

V súlade s § 25 ods. 1 písm. g) zákona o zdravotnom poistení je zdravotná poisťovňa v ustanovenej lehote povinná vrátiť platiteľovi poistného sumu preddavku na poistné zaplateného bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, pričom takúto sumu je možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi.

Ak poistné zaplatené bez právneho dôvodu Sociálna poisťovňa, resp. zdravotná poisťovňa vráti daňovníkovi v rovnakom účtovnom období, ako daňovník uvedené sumy na účet Sociálnej poisťovne, resp. zdravotnej poisťovne uhradil, potom daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva o sumu vráteného poistného zníži výdavky zahrnované do základu dane z príjmov v členení „poistné a príspevky“, a to v rámci uzávierkových účtovných operácií [§ 8 ods. 4 písm. a) bod 1d opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74]. Tzn. pri prijatí vráteného poistného na bankový účet v peňažnom denníku zaúčtuje príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov a v rámci uzávierkových účtovných operácií zníži výdavky v členení „poistné a príspevky“.

Ak k vráteniu súm poistného zaplateného bez právneho dôvodu dôjde až v nasledujúcom účtovnom období, daňovník neúčtuje tieto sumy ako zníženie výdavkov zahrnovaných do základu dane z príjmov v členení „poistné a príspevky“, tzn. o oprave chyby minulých účtovných období v zmysle § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 neúčtuje, keďže informácie o sume poistného na vrátenie v účtovnom období, v ktorom bolo uvedené poistné uhradené, daňovníkovi neboli známe. V tomto prípade poistné zaplatené bez právneho dôvodu, o ktoré si daňovník v predchádzajúcom zdaňovacom období znížil základ dane, vrátené daňovníkovi je jeho zdaniteľným príjmom, ktorý zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom vrátenú sumu poistného prijal. Tzn. príjem vráteného poistného v účtovnom období nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom bolo poistné bez právneho dôvodu uhradené, daňovník v peňažnom denníku zaúčtuje ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení „ostatné príjmy“.

Obdobný postup uplatní aj daňovník, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky a vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11, ako aj daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky.