Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vyradenie pohľadávky z evidencie z dôvodu jej kapitalizácie do OKF

Vyradenie pohľadávky z evidencie z dôvodu jej kapitalizácie do OKF

Otázka
Spoločník obchodnej spoločnosti je fyzickou osobou podnikateľom, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Tento podnikateľ eviduje pohľadávky voči spoločnosti s ručením obmedzeným (fakturuje jej za prenájom hmotného majetku), ktorej je spoločníkom a zároveň aj konateľom. Spoločnosť s ručením obmedzeným so súhlasom spoločníka kapitalizovala v roku 2017 tento záväzok voči spoločníkovi do ostatných kapitálových fondov (OKF). Vzniká fyzickej osobe podnikateľovi povinnosť úpravy základu dane za zdaňovacie obdobie 2017 o výšku menovitej hodnoty pohľadávky podľa § 17 ods. 12 písm. b) zákona o dani z príjmov?

Odpoveď zo dňa 21.12.2017
Pri príspevku do OKF vznikol spoločníkovi záväzok voči spoločnosti realizovať (splatiť) tento príspevok. Ak tento záväzok bol „splatený“ (splnený) pohľadávkou voči spoločnosti, ktorú spoločník ako podnikateľ viedol v evidencii o pohľadávkach podľa § 6 ods. 11 písm. d) zákona o dani z príjmov, potom ku dňu splatenia táto pohľadávka voči spoločnosti daňovníkovi zanikla. Pri vyradení predmetnej pohľadávky z daňovej evidencie daňovník uplatní postup podľa § 17 ods. 12 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov zvýši o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny.

Uvedené stanovisko bolo vypracované podľa právneho stavu účinného do konca roka 2017.