Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Úprava základu dane pri skončení podnikania o nájomné vyfakturované na 3 roky dopredu

Úprava základu dane pri skončení podnikania o nájomné vyfakturované na 3 roky dopredu

Otázka
Fyzická osoba s príjmami z podnikania vyfakturovala dňa 30.12.2017 nájomné na prenájom nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku, a to na roky 2018 až 2020. Túto pohľadávku zaúčtovala v knihe pohľadávok. Dňa 31.12.2017 došlo ku skončeniu podnikania fyzickej osoby a vznikla jej povinnosť upraviť základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov. Je povinná zvýšiť základ dane za rok 2017 aj o pohľadávku vzniknutú za prenájom nehnuteľnosti na 3 roky dopredu?

Odpoveď zo dňa 29.5.2018
Podľa § 17 ods. 8 písm. a) ZDP daňovník, ktorý skončil podnikanie, je povinný upraviť základ dane okrem iného aj o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDP. Z ustanovenia § 17 ods. 8 písm. a) ZDP vyplýva, že daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, upravuje pri skončení podnikania základ dane aj o výšku pohľadávky z vyfakturovaného nájomného za prenájom nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku podnikateľa na viac rokov dopredu. Základ dane daňovník však upravuje len o výšku pohľadávok zaúčtovaných v knihe pohľadávok v súlade s opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) resp. zaevidovaných v evidencii pohľadávok podľa § 6 ods. 11 ZDP v súlade so ZDP.

Podľa § 2 ods. 1 postupov účtovania je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň splnenia dodávky (deň dodania služby), ktorý je titulom na vznik pohľadávky alebo záväzku. Na definíciu dňa uskutočnenia účtovného prípadu nadväzuje aj § 5 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa v knihe pohľadávok účtujú pohľadávky z obchodných vzťahov za splnené dodávky služieb.

V predmetnom prípade, ak bola nehnuteľnosť prenajatá na obdobie rokov 2018 až 2020, k dodaniu služby v roku 2017 nedošlo, tzn. nedošlo k splneniu dodávky, preto účtovná jednotka v súlade s postupmi účtovania nemala o pohľadávke účtovať v roku 2017 na základe uzatvorenej zmluvy. Nadväzne na uvedené pri skončení podnikania k 31.12.2017 nemal daňovník o predmetnú „pohľadávku“, ktorá nemala byť účtovaná v knihe pohľadávok, upravovať základ dane.