Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie obstarávacej ceny pohľadávky pri skončení podnikania

Uplatnenie obstarávacej ceny pohľadávky pri skončení podnikania

Otázka

Podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej len „ZDP“) je fyzická osoba povinná zvýšiť základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza ku skončeniu podnikania, aj o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDP. Fyzická osoba je teda povinná pri skončení podnikania zvýšiť základ dane aj o výšku pohľadávky nadobudnutej postúpením, ak táto pohľadávka nespĺňa ani jednu z podmienok uvedených v § 19 ods. 1 písm. h) prvom až piatom bode ZDP. Obstarávaciu cenu pohľadávky si môže fyzická osoba uplatniť do daňových výdavkov podľa § 17 ods. 12 písm. d) ZDP až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k jej úhrade dlžníkom, najviac však do výšky príjmu plynúceho z tejto úhrady.

Z ustanovení § 17 ods. 8 a § 17 ods. 12 ZDP nie je zrejmé, ako má fyzická osoba postupovať pri uplatnení obstarávacej ceny pohľadávky do daňových výdavkov v prípade skončenia podnikania, teda, v ktorom zdaňovacom období si môže uplatniť do daňových výdavkov obstarávaciu cenu pohľadávky, či

1. v roku skončenia podnikania, keď jej vzniká povinnosť zvýšiť základ dane o výšku pohľadávky nadobudnutej postúpením alebo

2. až po úhrade pohľadávky dlžníkom, a to cez podané dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo ku skončeniu podnikania.

 Odpoveď zo dňa 15.6.2021

Postup pri zahrnutí obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením do daňových výdavkov daňovníka (postupníka) účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva upravuje § 17 ods. 12 písm. d) ZDP, a to tak, že základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP (postupníka) sa zníži o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade dlžníkom alebo postupníkom pri jej ďalšom postúpení, najviac však do výšky príjmov plynúcich z tejto úhrady.  V súlade s cit. ustanovením uvedený daňovník  zníži základ dane o  zaplatenú obstarávaciu cenu pohľadávky nadobudnutej postúpením v tom zdaňovacom období, v ktorom  mu pohľadávku uhradí dlžník. Zaplatenú obstarávaciu cenu pohľadávky je možné zahrnúť do základu dane najviac do výšky príjmov plynúcich z prijatých úhrad. V zmysle  § 19 ods. 1 ZDP, ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť
do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.

 V súlade s § 17 ods. 8 písm. a) ZDP základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý je fyzickou osobou a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, aj o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDP. V nadväznosti na predmetné ustanovenie ZDP, daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, pri uzavretí účtovných kníh v účtovnom období, v ktorom skončil podnikanie, v zmysle § 8 ods. 4 písm. a) prvého bodu podbodu 1a Postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva (Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74) v peňažnom denníku, v rámci uzávierkových účtovných operácií zvýši príjmy zahrnované do základu dane v členení „ostatné príjmy“ o menovitú hodnotu pohľadávky nadobudnutej postúpením, ktorej inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, ak nejde o pohľadávku uvedenú v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDP.

S prihliadnutím na to, že úprava základu dane o výšku neuhradenej pohľadávky podľa  § 17 ods. 8 písm. a) ZDP  sa v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania fyzickej osoby, účtuje prostredníctvom zvýšenia príjmov zahrnovaných do základu dane máme za to, že kvôli potrebe dodržať zásadu daňovej spravodlivosti, je ustanovenie § 17 ods. 12 písm. d) ZDP možné aplikovať už v zdaňovacom období, v ktorom došlo k skončeniu podnikania fyzickej osoby. Zaplatenú obstarávaciu cenu neuhradenej pohľadávky je podľa nášho názoru v tomto prípade možné v nadväznosti na znenie § 17 ods. 12 písm. d) ZDP uplatniť do základu dane najviac do sumy zodpovedajúcej menovitej hodnote predmetnej pohľadávky, t. j. najviac do výšky príjmov, ktoré sa v dôsledku úpravy základu dane o výšku neuhradenej pohľadávky zahrnú do základu dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) ZDP. Uvedené platí len za predpokladu, že ide o neuhradenú pohľadávku, ktorej inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem a nejde o pohľadávku uvedenú v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDP. Tzn. v peňažnom denníku, v rámci uzávierkových účtovných operácií zvýši výdavky zahrnované do základu dane v členení „ostatné výdavky“ o obstarávaciu cenu pohľadávky najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávky nadobudnutej postúpením [§ 8 ods. 4 písm. a) prvého bodu podbodu 1c Postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva].