Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Úprava základu dane pri skončení podnikania o pomernú časť zaplateného poistného

Úprava základu dane pri skončení podnikania o pomernú časť zaplateného poistného

Otázka

Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť zaplatila v apríli 2019 zákonné poistenie aj havarijné poistenie na vozidlo, ktoré mala zaradené v obchodnom majetku, a ktoré používala výlučne na podnikanie. Poistné bolo zaplatené na obdobie od 12.04.2019 do 11.04.2020. Dňa 30.6.2019 však táto fyzická osoba skončila podnikanie. Má povinnosť fyzická osoba upraviť základ dane za rok 2019 aj o pomernú časť zaplateného poistného vzťahujúcu sa na obdobie po skončení podnikania?

Odpoveď zo dňa 28.2.2020

Na základe vyššie uvedeného predpokladáme, že Váš dopyt sa týka daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, resp. ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP. Povinnosť úpravy základu dane pri skončení podnikania u takéhoto daňovníka je ustanovená v § 17 ods. 8 písm. a) ZDP. Z ustanovenia § 17 ods. 8 písm. a) ZDP nevyplýva daňovníkovi, ktorý skončil podnikanie, povinnosť upraviť (znížiť) základ dane o pomernú výšku daňových výdavkov zaúčtovaných v účtovníctve, resp. zaevidovaných v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP v čase podnikania, ak sa tieto daňové výdavky týkajú aj obdobia po skončení podnikania. Výnimkou je len nájomné, pri ktorom sa základ dane upraví o pomernú výšku nájomného, ktoré pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie.

Z ustanovení ZDP rovnako nevyplýva povinnosť zaplatené poistné na havarijné poistenie a zákonné poistenie „časovo rozlišovať“. Zaplatené zákonné poistenie a havarijné poistenie vozidla zaradeného do obchodného majetku a využívaného výlučne na podnikanie je v súlade s § 19 ods. 1 a 2 písm. a) ZDP daňovým výdavkom v čase úhrady poistného.