Úprava základu dane pri postúpení pohľadávky

Otázka

Daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, a ktorý je platiteľom DPH, je povinný pri postúpení  vlastnej pohľadávky zvýšiť základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky, ktorou je suma vrátane DPH.  Nakoľko podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane, nie je predmetom dane, má daňovník upraviť základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky vrátane DPH, alebo zníženú o DPH.

Pýtate sa, o akú sumu má daňovník, ktorý je platiteľom DPH, zvýšiť základ dane pri postúpení pohľadávky podľa § 17 ods. 12 písm. a) ZDP, ak vlastnú pohľadávku z predaja tovaru vo výške 6 000 eur, základ DPH 5 000 eur + DPH 1 000 eur, postúpil za dohodnutú cenu 6 000 eur a ak v príslušnom zdaňovacom období

1. nedostal príjem z postúpenej pohľadávky,

2. dostal príjem z postúpenej pohľadávky vo výške 6 000 eur.

 

Odpoveď zo dňa 2.3.2020

Vplyv postúpenia vlastnej pohľadávky na základ dane z príjmov daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP, upravuje § 17 ods. 12 písm. a) ZDP. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že základ dane uvedeného daňovníka sa pri postúpení vlastnej pohľadávky zvýši o jej menovitú hodnotu, a to aj vtedy, ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota. Menovitou hodnotou, na účely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

neskorších predpisov, sa podľa § 25 ods. 6 písm. c) tohto zákona rozumie cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie, t. j. u platiteľa DPH je ňou hodnota pohľadávky vrátane DPH. V zmysle § 3 ods. 2 písm. c) ZDP predmetom dane z príjmov fyzickej osoby nie je DPH uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane.

Uvádzate, že postupca vlastnú pohľadávku z predaja tovaru vo výške 6 000 eur, kde základ DPH je 5 000 eur a DPH je 1 000 eur, postúpil za dohodnutú cenu 6 000 eur. Vychádzajúc z § 14 ods. 8 až 10 Postupov pre JÚ a z príslušných ustanovení ZDP, u postupcu, ktorý je platiteľom DPH, sa uvedené účtuje nasledovne:

Ak postupca v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, dostal príjem z postúpenej pohľadávky, účtuje sa

  • k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote (6 000 eur),
  • k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok vznik pohľadávky v ocenení dohodnutom s postupníkom (6 000 eur),
  • v peňažnom denníku príjem z postúpenej pohľadávky, ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy [§ 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu Postupov účtovania pre JÚ] v okamihu jeho prijatia (6 000 eur) a v knihe pohľadávok zánik pohľadávky v ocenení dohodnutom s postupníkom [§ 14 ods. 8 písm. b) Postupov pre JÚ] (6 000 eur),
  • v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií rozdiel medzi príjmom z postúpenej pohľadávky a jej menovitou hodnotou, ak bola pohľadávka postúpená za cenu nižšiu ako je jej menovitá hodnota ako príjem zahrnovaný do základu dane v členení ostatné príjmy [§ 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu Postupov pre JÚ]. Vo Vami uvedenom prípade pohľadávka bola postúpená za cenu rovnajúcu sa jej menovitej hodnote, preto predmetný rozdiel nevzniká, t. j. tento rozdiel sa v rámci uzávierkových účtovných operácií vo Vami uvedenom prípade neúčtuje.

Ak postupca v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, príjem z postúpenej pohľadávky nedostal, účtuje sa:

v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená,

  • k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote (6 000 eur),
  • k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok vznik pohľadávky v ocenení dohodnutom s postupníkom (6 000 eur),
  • v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií menovitá hodnota postúpenej pohľadávky (6 000 eur), ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy [§ 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu Postupov pre JÚ];

v účtovnom období, v ktorom postupca dostal príjem z postúpenia pohľadávky,

  • v peňažnom denníku príjem z postúpenej pohľadávky (6 000 eur), ako príjem, ktorý podľa ZDP neovplyvňuje základ dane z príjmov [§ 4 ods. 6 písm. f) Postupov pre JÚ],
  • v knihe pohľadávok zánik pohľadávky, ktorej vznik bol účtovaný podľa § 14 ods. 8 písm. b) Postupov pre JÚ, z dôvodu jej úhrady (6 000 eur).

Uviedli ste, že postupca, ktorý je platiteľom DPH, postúpil vlastnú pohľadávku z predaja tovaru. V nadväznosti na znenie § 3 ods. 2 písm. c) ZDP, v zmysle ktorého predmetom dane z príjmov fyzickej osoby nie je DPH uplatnená v cene tovaru, ak ide o platiteľa tejto dane, je u postupcu potrebné v účtovnom období, v ktorom bola predmetná pohľadávka postúpená, v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií znížiť sumu príjmov zahrnovaných do základu dane týkajúcu sa menovitej hodnoty pohľadávky o sumu DPH uplatnenú v cene tovaru (1 000 eur). Tzn. v rámci uzávierkových účtovných operácií sa v predmetnom prípade znížia príjmy zahrnované do základu dane v členení ostatné príjmy o 1 000 eur. Uvedené účtovanie je v súlade s § 8 ods. 4 písm. a) bod 1b Postupov pre JÚ, podľa ktorého sa pri uzavretí účtovných kníh v peňažnom denníku účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmy celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky