Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Úprava ZD o neuhradené záväzky v podvojnom účtovníctve

Úprava ZD o neuhradené záväzky v podvojnom účtovníctve

Otázka

Základ dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu jeho podnikania, sa upravuje v súlade s ust. § 17 ods. 8 ZDP podľa toho, či daňovník účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, alebo účtoval v sústave podvojného účtovníctva, alebo uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Ak daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva, základ dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k skončeniu podnikania upravuje daňovník podľa § 17 ods. 8 písm. b) ZDP o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu.

Je daňovník povinný upraviť základ dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k skončeniu podnikania, aj o výšku záväzkov podľa § 17 ods. 27 ZDP a k akému dátumu sa posudzuje počet dní od lehoty splatnosti záväzku? Ako má daňovník postupovať po následnej úhrade záväzkov, o ktoré zvýšil základ dane podľa § 17 ods. 27 ZDP pri skončení podnikania?

 

Odpoveď zo dňa 25.7.2016

V súlade s ust. § 17 ods. 8 písm. b) ZDP základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6 ZDP) upraví daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu.

Podľa ust. § 17 ods. 27 ZDP daňovník okrem daňovníka podľa osobitného predpisu a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, základ dane zistený podľa odseku 1 písm. b) a c) citovaného ustanovenia upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 ZDP daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako

a) 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,

b) 720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,

c) 1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Ustanovenie § 17 ods. 27 ZDP nevylučuje z povinnosti zvýšiť základ dane o sumu záväzkov po lehote splatnosti 360 dní a viac fyzickú osobu účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva, ktorá skončila podnikanie.

Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou v súlade s ust. § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom v súlade s ust. § 17 ods. 8 ZoÚ zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku.

Fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, ktorá skončila podnikanie je ku dňu skončenia podnikania okrem úpravy základu dane podľa § 17 ods. 8 písm. b) ZDP povinná v súlade s ust. § 17 ods. 27 ZDP zvýšiť základ dane o sumu záväzkov po dobe splatnosti 360 dní a viac vykázaných v mimoriadnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu skončenia podnikania, pričom počty dní vymedzené v § 17 ods. 27 ZDP posudzuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka.

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie, v ktorom prišlo k skončeniu podnikania, zvýši daňovník základ dane o sumu záväzkov po lehote splatnosti 360 dní a viac vykázaných v mimoriadnej účtovnej závierke ku dňu skončenia podnikania, prostredníctvom položiek zvyšujúcich základ dane.

Podľa ust. § 17 ods. 32 písm. a) ZDP ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený podľa odseku 27 citovaného ustanovenia o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený.

Podľa ust. 32 ods. 12 ZDP ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9 ZDP) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9 ZDP). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa § 155 a 156 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup.

Zníženie základu dane o sumu uhradeného záväzku alebo jeho časti podľa § 17 ods. 27 a 32 písm. a) ZDP možno svojím charakterom považovať za úhradu výdavkov, ktoré by boli uznané za daňové výdavky a preto daňovník pri úhrade záväzku alebo jeho časti po skončení podnikania v súlade s ust. § 32 ods. 12 ZDP zvýši daňové výdavky o sumu uhradeného záväzku alebo jeho časti, ale len do výšky, o ktorú pri skončení podnikania zvýšil základ dane podľa § 17 ods. 27 ZDP, a to buď za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo za zdaňovacie obdobie, v ktorom tieto sumy zaplatil.