Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vklad podniku do obchodnej spoločnosti alebo družstva od 1.1.2020

Vklad podniku do obchodnej spoločnosti alebo družstva od 1.1.2020

Otázka

Podľa § 17 ods. 12 písm. a) zákona o dani z príjmov (ZDP) účinného od 1.1.2020 sa základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP, zvýši o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej vklade do obchodnej spoločnosti. Vzťahuje sa uvedené ustanovenie ZDP aj na pohľadávky pri vklade podniku do obchodnej spoločnosti, ktoré sú súčasťou vkladaného podniku?

Vzniká fyzickej osobe pri vklade podniku do obchodnej spoločnosti od 1.1.2020 povinnosť úpravy základu dane aj o hodnotu zásob, ktoré sú súčasťou vkladaného podniku a ktoré boli daňovým výdavkom fyzickej osoby pri ich nadobudnutí?

 

Odpoveď zo dňa 11.12.2019

Vychádzajúc z ust. § 17 ods. 11 písm. b) ZDP na vyčíslenie základu dane podľa § 17 ods. 1 ZDP pri nepeňažnom vklade, ktorým je podnik alebo jeho časť, sa použije ocenenie majetku v:

  • reálnych hodnotách alebo v hodnote započítanej na vklad spoločníka, ak sa postupuje podľa § 17b ZDP, alebo
  • pôvodných cenách, ak sa postupuje podľa § 17d ZDP.

Ak sa u prijímateľa nepeňažného vkladu použije ocenenie majetku v reálnych hodnotách a vkladateľ nepeňažného vkladu, ktorým je podnik alebo jeho časť, zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) ZDP, v takom prípade vkladateľ v súlade s § 17b ods. 11 ZDP použije primerane postup podľa § 17b ods. 1, 2 a 9 ZDP.

Ak sa u prijímateľa nepeňažného vkladu použije ocenenie majetku v pôvodných cenách a vkladateľ nepeňažného vkladu, ktorým je podnik alebo jeho časť, zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) ZDP, v takom prípade vkladateľ v súlade s § 17d ods. 11 ZDP postupuje primerane podľa § 17d ods. 1 a 4 ZDP.

Citované ustanovenia ZDP ani iné ustanovenia tohto zákona, a ani účtovné predpisy daňovníkovi s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP, neustanovujú povinnosť upraviť základ dane pri nepeňažnom vklade, ktorým je podnik alebo jeho časť, o výšku pohľadávok ani o cenu nespotrebovaných zásob, a to ani po 1.1.2020.

S účinnosťou od 1.1.2020, v dôsledku doplnenia § 17 ods. 12 písm. a) ZDP, sa pre daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP, ustanovila povinnosť upraviť základ dane pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Znamená to, že uvedený daňovník zvýši základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky nielen pri jej postúpení, ale s účinnosťou od 1.1.2020 aj pri jej vklade do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Uvedené platí aj vtedy, ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník vložil za cenu nižšiu ako je jej menovitá hodnota. Predmetné ustanovenie sa v nadväznosti na jeho znenie účinné od 1.1.2020 uplatní vtedy, ak predmetom nepeňažného vkladu uvedeného daňovníka je individuálne vložená pohľadávka.