Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem dosiahnutý po skončení podnikania podľa § 32 ods. 12 ZDP

Príjem dosiahnutý po skončení podnikania podľa § 32 ods. 12 ZDP

Otázka
Daňovník, ktorý v roku 2009 skončil podnikanie, prijal v roku 2018 zdaniteľné príjmy súvisiace s ukončeným podnikaním. Podľa § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov (ZDP) sa daňovník môže rozhodnúť, že dodatočne prijaté zdaniteľné príjmy súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou zdaní v roku ich prijatia ako ostatný príjem podľa § 8 ZDP, alebo cez dodatočné daňové priznanie podané za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo ku skončeniu podnikania daňovníka, a to podľa toho, čo je pre neho výhodnejšie. Môže sa daňovník rozhodnúť, že príjem prijatý v roku 2018 už nezdaní vôbec, nakoľko zaniklo právo vyrubiť daň za rok 2009 podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a už nie je možné podať dodatočné daňové priznanie za rok 2009?

Odpoveď zo dňa 26.3.2019
Podľa § 32 ods. 12 ZDP ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami, o tieto prijaté sumy zvýši príjmy za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa § 155 a 156 daňového poriadku. Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal, uplatní tento výhodnejší postup.

Predpokladom uplatnenia § 32 ods. 12 ZDP je možnosť podať daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovník skončil podnikanie. Ak nadväzne na ustanovenie § 69 daňového poriadku zaniklo právo vyrubiť daň a daňovník už nemôže podať daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie, potom sa § 32 ods. 12 ZDP neaplikuje. Daňovník príjem zahrnie do svojich zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom ho prijal. Príjem zaradí medzi príjmy podľa § 8 ZDP, konkrétne „iný“ ostatný príjem. Podľa úhrnu všetkých zdaniteľných príjmov dosiahnutých v zdaňovacom období roku 2018 daňovník posúdi v súlade so znením § 32 ZDP povinnosť podať daňové priznanie.