Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Lehota na podanie DP v období pandémie

Lehota na podanie DP v období pandémie

  • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň uplynie počas obdobia pandémie (pandémia vyhlásená vládou SR 12.marca 2020, koniec pandémie pre účely dane z príjmov je stanovený na 30.9.2020 zákonom č.264/2020 Z. z. ) sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie  (teda do 2.11.2020, pretože 31.10.2020 je sobota). v nadväznosti na §21 zákona č.67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov . V tejto lehote je daňovník povinný aj  daň zaplatiť. Uvedené platí aj pre daňovníka, ktorý :

- oznámil predĺženie lehoty na podanie DP podľa §49 ods.3  písm. a) a b) zákona o dani z príjmov a posledný deň lehoty na podanie DP uplynie počas obdobia pandémie,

- neoznámil predĺženie lehoty na podanie DP podľa §49 ods.3  písm. a) a b) zákona o dani z príjmov a posledný deň lehoty na podanie DP uplynie počas obdobia pandémie .

  • Lehota na podanie DP za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň uplynie počas obdobia pandémie  sa môže na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane  najneskôr do uplynutia tejto novej lehoty predĺžiť najviac o  tri celé kalendárne mesiace alebo  o šesť  celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, okrem daňovníka v konkurze a likvidácii.
  • Lehota na podanie DP k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň uplynie počas obdobia pandémie sa môže  u daňovníka v konkurze a likvidácii  na základe žiadosti zaslanej  správcovi dane  najneskôr 15 dní pred  uplynutím tejto novej lehoty predlžiť najviac  o tri  celé kalendárne mesiace.
  • Daňovník, ktorý oznámi alebo  požiada správcu dane  o predlženie tejto lehoty na podanie DP   a lehota uvedená v oznámení, alebo v rozhodnutí správcu dane uplynie počas pandémie ,   je povinný DP podať  v lehote do  konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (neuplatní sa predlžená lehota uvedená v oznámení, alebo v rozhodnutí správcu dane)
  • Ak zahraničnému daňovníkovi vznikne  na území SR stála prevádzkáreň, alebo zruší SP (organizačnú zložku)  a z tohto titulu mu vznikne povinnosť podať DP, pričom lehota na jeho podanie spadá do obdobia pandémie, daňovník môže podať DP do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

FAQ

Príklad č. 1 - DP za rok 2019  podané pred  obdobím pandémie
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  2019 podal DP 10.3.2020, ale daň vyplývajúcu z DP nezaplatil . Vzťahuje sa aj na neho lehota na podanie DP a zaplatenia dane do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie ?
Odpoveď
Áno , aj v tomto prípade sa vzťahuje na daňovníka lehota na podanie DP, aj lehota na zaplatenie dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia  pandémie, teda do 2.11.2020 (31.10.2020 je sobota -  lehota je posunutá). 

Príklad č. 2 - DP za rok 2019  podané v  období pandémie
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  2019 podal DP 31.3.2020, ale daň vyplývajúcu z DP nezaplatil . Vzťahuje sa aj na neho lehota na podanie DP a zaplatenia dane do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie ?
Odpoveď
Áno, aj v tomto prípade sa vzťahuje na daňovníka lehota na podanie DP, aj lehota na zaplatenie dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2.11.2020.   

Príklad č. 3 - Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP za rok 2019 podané do 31.3.2020 
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  2019 podal dňa  31.3.2020 správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP za rok 2019 v novej lehote do 30.6.2020. Dokedy najneskôr môže podať DP vzhľadom na mimoriadnu situáciu s pandémiou?
Odpoveď
Aj v tomto prípade sa vzťahuje na daňovníka lehota na podanie DP, aj lehota na zaplatenie dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia  pandémie, teda do 2.11.2020. 

Príklad č. 4 - Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP za rok 2019 podané po 31.3.2020 
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  2019 podal dňa  4.5.2020 správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP za rok 2019 .  Môže  správca dane akceptovať takéto oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP?
Odpoveď
Ak bolo oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP podané v období pandémie, ale až po 31.3.2020 a lehota na podanie DP uplynie počas obdobia pandémie, vzniká povinnosť podať DP v lehote do konca kalendárneho  mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2.11.2020. Daňovník  nemôže opätovne predĺžiť lehotu na podanie DP určenú v §21 zákona č. 67/2020 Z. z.   

Príklad č. 5 - Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok  
Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1.11 2018 do 31.10.2019 mal povinnosť podať DP do 31.1.2020. Podaním oznámenia zo dňa 20.1.2020 si predĺžil lehotu na podanie DP o tri mesiace, teda do 30.4.2020.   Dokedy najneskôr môže podať DP vzhľadom na mimoriadnu situáciu s pandémiou?
Odpoveď
Aj tomuto daňovníkovi plynie lehota na podanie DP a zaplatenie dane  do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2.11.2020. 

Príklad č. 6 -  Nepodané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP  u daňovníka s kalendárnym rokom
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok si nepredĺžil lehotu na podanie DP za rok 2019. Dokedy najneskôr môže podať DP vzhľadom na mimoriadnu situáciu s pandémiou?
Odpoveď
Aj tomuto daňovníkovi plynie lehota na podanie DP a zaplatenie dane  do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2.11.2020.   

Príklad č. 7 -  Nepodané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP  u daňovníka s hospodárskym rokom 11/2018 až 10/2019
Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok od 1.12.2018 do 30.11.2019  si nepredĺžil lehotu na podanie DP . Dokedy najneskôr mal povinnosť  podať DP vzhľadom na mimoriadnu situáciu s pandémiou?
Odpoveď
Lehota na podanie DP uplynula 29.2.2020 a ak daňovník neoznámil správcovi dane predĺženie lehoty na podanie  DP za toto zdaňovacie obdobie, vznikla mu povinnosť  podať DP najneskôr do 29.2.2020 (posunutie lehoty  z dôvodu soboty na 2.3.2020). 

Príklad č. 8 -  Nepodané oznámenie o predĺžení lehoty  na podanie DP u daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie
Občianske združenie dosiahlo za rok 2019 aj príjmy podliehajúce zdaneniu. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP správcovi dane nezaslalo. Akú má lehotu na podanie DP za rok 2019 ?
Odpoveď
Bez ohľadu na skutočnosť či občianske združenie oznámilo alebo neoznámilo správcovi dane  predĺženie lehoty na podanie DP za rok 2019, lehota na podanie DP a zaplatenie dane  je rovnaká ako u podnikateľských subjektov, teda do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia  pandémie, teda do 2.11.2020.     

Príklad č. 9 -  Podané  DP bez vzniku daňovej povinnosti u daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie
Občianske združenie dosiahlo za rok 2019 aj príjmy pri ktorých vzniká povinnosť podať DP, ale nevznikla  daňová povinnosť. Vzťahuje sa aj na takéhoto daňovníka nová lehota na podanie DP?
Odpoveď
Áno povinnosť podať DP má občianske združenie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2.11.2020.   

Príklad č. 10 -  Lehota na podanie DP u daňovníkov v konkurze a likvidácii 
Daňovníkovi  na ktorého bol vyhlásený  konkurz dňa 20.2.2020  vznikla povinnosť podať DP za zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2020 do 19.2.2020 v lehote do 31.5. 2020 . V akej lehote môže podať DP  vzhľadom na mimoriadnu situáciu s pandémiou ?
Odpoveď
Ak daňovníkovi  v konkurze (aj v likvidácii) plynie posledný deň lehoty na podanie DP v období pandémie, tiež sa na neho vzťahuje povinnosť podať DP do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2.11.2020.     

Príklad č. 11 -  Žiadosť o predlženie lehoty na podanie DP u daňovníkov v konkurze a likvidácii podaná v lehote podľa §49 ods.3 písm. c) zákona o dani z príjmov 
Daňovníkovi,  na ktorého bol vyhlásený  konkurz dňa 20.2.2020  vznikla povinnosť podať DP za zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2020 do 19.2.2020 do 31.5. 2020 . Daňovník požiadal správcu dane dňa 30.4.2020 (dodržal lehotu na podanie žiadosti najmenej 15 dní pred 31.5.2020) o predlženie lehoty na podanie DP  do 31.7.2020. Ak správca dane žiadosti vyhovie, aká bude lehota na podanie DP ?  
Odpoveď
Ak daňovníkovi  v konkurze (aj v likvidácii) plynie posledný deň lehoty na podanie DP v období pandémie, a podá žiadosť o predlženie lehoty na podanie DP v období pandémie, lehota na podanie DP sa nemôže opätovne predlžiť a teda platí lehota  do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2.11.2020. Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či správca dane žiadosti daňovníka vyhovie, alebo nevyhovie. 

Príklad č. 12 -  Žiadosť o predlženie lehoty na podanie DP u daňovníkov v konkurze a likvidácii podaná  po lehote podľa §49 ods.3 písm. c) zákona o dani z príjmov 
Daňovníkovi,  na ktorého bol vyhlásený  konkurz dňa 20.2.2020  vznikla povinnosť podať DP za zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2020 do 19.2.2020 do 31.5. 2020 . Daňovník požiadal správcu dane dňa 25.5.2020 (nedodržal lehotu na podanie žiadosti najmenej 15 dní pred 31.5.2020) o predlženie lehoty na podanie DP  do 31.7.2020. Aká bude lehota na podanie DP ?  
Odpoveď
Ak daňovníkovi  v konkurze (aj v likvidácii) plynie posledný deň lehoty na podanie DP v období pandémie, a podá žiadosť o predlženie lehoty na podanie DP v období pandémie, pričom  nedodrží lehotu na podanie žiadosti o predlženie podľa §49 ods.3 písm. c) zákona o dani z príjmov, lehota na podanie DP sa nemôže opätovne predlžiť a teda platí lehota  do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2.11.2020. Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či správca dane žiadosti  daňovníka podanej po termíne nevyhovie a lehotu nepredĺži. 

Príklad č. 13 - Zrušenie SP na území SR 
Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou zrušil svoju jedinú stálu prevádzkáreň na území SR  dňa 8.3.2020. Zo zákona vznikla zriaďovateľovi  povinnosť podať DP za zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2020 do 8.3.2020 v lehote do 30.6.2020.  V akej lehote môže podať DP  vzhľadom na mimoriadnu situáciu s pandémiou ?
Odpoveď
Na  daňovníka, ktorý zrušil SP na území SR a posledný deň lehoty na podanie DP uplynie počas obdobia  pandémie sa  vzťahuje povinnosť podať DP do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda do 2.11.2020.    

Príklad č. 14 - Žiadosť o predlženie lehoty u daňovníka v likvidácii (konkurze)  podľa lexkorony 
Daňovníkovi , ktorý vstúpil do likvidácie 20.6.2020 uplynul posledný deň lehoty na podanie DP za zdaňovacie obdobie od 1.1.2020 do 19.6.2020 v lehote do 30.9.2020. Môže požiadať správcu dane o predlženie lehoty na podanie DP o tri mesiace podľa §21 ods.3 zákona lexkorony?
Odpoveď
Áno pretože posledný deň lehoty na podanie DP uplynul počas pandémie (pandémia ukončená 30.9.2020) a ak požiada správcu dane najneskôr  15 dní pred lehotou na podanie DP, teda pred 2.11.2020  o predĺženie lehoty na podanie DP (do 19.10.2020 vrátane) , správca  dane ju môže rozhodnutím predĺžiť do 31.12.2020.       

Príklad č. 15 - Oznámenie o predlžení  lehoty u daňovníka s hospodárskym rokom  podľa lexkorony 
Daňovníkovi s hospodárskym rokom v trvaní od 4/2019 do 3/2020 uplynul posledný deň lehoty na podanie DP do 30.6.2020. Z dôvodu, že evidoval v účtovníctve zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môže oznámiť  správcovi dane predĺženie lehoty podľa §21  ods.2 písm. b) zákona lexkorona o 6 mesiacov?
Odpoveď
Áno pretože posledný deň lehoty na podanie DP uplynul počas pandémie (pandémia ukončená 30.9.2020) a ak oznámi správcovi  dane najneskôr  do 2.11.2020  predĺženie lehoty na podanie DP, platí lehota na podanie DP a zaplatenie dane do 31.12.2020.