Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Účtovníctvo - splnenie povinností (schválenie UZ, invetarizácia, priebežné vedenie účtovníctva) v čase pandémie

Účtovníctvo - splnenie povinností (schválenie UZ, invetarizácia, priebežné vedenie účtovníctva) v čase pandémie

Otázka č. 1 - Povinnosť viesť účtovníctvo priebežne

Je povinná účtovná jednotka  dodržať povinnosť viesť účtovníctvo priebežne  v čase obdobia pandémie?

Odpoveď

Ak účtovná jednotka počas pandémie nemohla splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa zákona o účtovníctve, napr. priebežné vedenia, z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 

Otázka č. 2 - Oznámenie o schválení účtovnej závierky

Ak účtovnej jednotke vznikla povinnosť zaslať oznámenie o schválení účtovnej závierky v čase pandémie, napr. z dôvodu, že Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku 10.3.2020, do akého termínu sa jej predlžuje lehota na podanie tohto oznámenia?

Odpoveď

Ak účtovná jednotka počas pandémie nemohla splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa zákona o účtovníctve, napr. zaslanie oznámenia o schválení účtovnej závierky , z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Keďže posledný deň na oznámenie schválenia účtovnej závierky uplynie počas obdobia pandémie, lehota sa predlžuje do 3 kalendárnych mesiacov po skončení pandémie. Z dôvodu ukončenia obdobia  pandémie na účely § 20 zákona č. 67/2020 Z. z.  30. 9.2020, je lehota na splnenie týchto povinností do 31.12.2020.

 

 

Otázka č. 3 - Inventarizácia pri hospodárskom roku končiacom v čase pandémie

Ak účtovnej jednotke vznikla  v čase pandémie povinnosť inventarizovať majetok a záväzky, napr. z dôvodu, že má účtovné obdobie hospodárskeho roka končiace 31.3.2020, do akého termínu je povinná dodatočne si splniť túto povinnosť vyplývajúcu zo zákona o účtovníctve v prípade, ak bude pandémia ukončená v septembri 2020 ?

Odpoveď

Ak účtovná jednotka počas pandémie nemohla splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa zákona o účtovníctve, napr. vykonanie inventarizácie z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak obchodná spoločnosť vykonáva inventarizáciu hmotného majetku k 31.3.2020, pričom fyzickú inventúru hmotného majetku nestihla vykonať pred obdobím pandémie, posúva sa lehota na vykonanie inventúry a účtovná jednotka ju nemusí vykonať v súlade s § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov do 30.4.2020. Pri plnení tejto povinnosti, ktorá priamo súvisí so zostavením riadnej účtovnej závierky k 31.3.2020 musí účtovná jednotka prihliadať aj na lehotu podania účtovnej závierky do 30.6.2020, ktorá sa z dôvodu ukončenia pandémie v septembri 2020 predlžuje do 2.11.2020 a preto je   účtovná jednotka povinná vykonať inventúru a samotnú inventarizáciu tak, aby táto lehota na uloženie účtovnej závierky do RÚZ bola splnená.