Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Platenie preddavkov na daň v období pandémie

Platenie preddavkov na daň v období pandémie

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020), sa podáva v lehote do 2. novembra 2020, ak § 21 ods. 2 až 5 zákona č. 67/2020 Z. z. neustanovuje inak.

Daňovník pri platení preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok postupuje podľa § 42 ods. 7 ZDP alebo podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Postup podľa § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov

V súlade s § 42 ods. 7 ZDP platí daňovník preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, tzn. do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2018.

Postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.
V súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. daňovník, ktorý nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. platí preddavky na DPPO vypočítané podľa daňového priznania k DPPO podaného v období od 01.01.2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ak sú splnené tieto podmienky:
a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO uplynie počas obdobia pandémie a
b) výška preddavku na DPPO vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania k DPPO je nižšia ako výška preddavku na DPPO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Z uvedeného vyplýva, že ak už daňovník podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 (ďalej len „zdaňovacie obdobie 2019“), napr. do 31.03.2020 alebo podá daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie neskôr, ale v období pandémie (od 12. marca do 30. septembra 2020) a z tohto daňového priznania k DPPO mu vyplynie platenie preddavkov na DPPO v nižšej výške ako boli platené preddavky na daň z podaného DP za rok 2018 do podania tohto daňového priznania k DPPO, bude platiť preddavky na DPPO počnúc nasledujúcim mesiacom po podaní tohto daňového priznania k DPPO na základe daňovej povinnosti uvedenej v tomto daňovom priznaní za rok 2019.

Uvedené sa týka už preddavkov na DPPO za mesiac apríl 2020, ktoré sú splatné k 30.04.2020.

Ak by daňovníkovi z podaného daňového priznania k DPPO počas obdobia pandémie vyplynulo platenie preddavkov na DPPO vo vyššej sume ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia až do podania daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, daňovník bude platiť preddavky na DPPO naďalej z daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, tzn. z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, a to až do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., tzn. do 2. novembra 2020 za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z., ak zaplatené preddavky na DPPO splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce ZO, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP k DPPO podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, a to v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na DPPO platia a ktorým je:

- kalendárny rok, ktorý začal 1.1.2020,

- zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 1.1.2020,

- hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa ZDP uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. sa neuplatňuje na preddavky na DPPO, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP. Tzn., že takýto daňovník musí naďalej platiť takto určené preddavky na DPPO, a to počas obdobia, ktoré je určené v tomto rozhodnutí. Po skončení tohto časového obdobia môže daňovník postupovať podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Postup podľa vyhlásenia o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPPO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na DPPO vypočítané podľa § 42 ZDP a splatné v období pandémie, sa neplatia za to obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka.
Neplatenie preddavkov na DPPO daňovník uplatňuje predložením vyhlásenia o poklese tržieb príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO. Na lehotu na predloženie tohto vyhlásenia o poklese tržieb sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatní. Odporúčaný vzor vyhlásenia o poklese tržieb je prílohou tejto informácie a je uverejnený na portáli Finančnej správy SR v časti: formuláre – vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – iné vzory tlačív a daňovník, ktorý má povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane, ho po vyplnení zašle ako prílohu všeobecného podania.
Ak daňovník nemá povinnosť elektronickej komunikácie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a ani ju nevyužíva, môže v období pandémie postupovať podľa § 3 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. môže vyhlásenie zaslať prostredníctvom elektronických prostriedkov, napr. emailom, pričom už nie je potrebné vyhlásenie doručiť aj v listinnej podobe.

Takýto spôsob neplatenia preddavkov na DPPO sa prvýkrát uplatní na preddavky na DPPO splatné v mesiaci máj 2020 a poslednýkrát na preddavky splatné za mesiac september 2020 resp. za III. Q 2020.

Otázka č. 1 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 štvrťročné, z DP za rok 2019 neplatí, DP podané do konca marca 2020
Nepredĺžili sme si lehotu na podanie daňového priznania, daňové priznanie za rok 2019 sme podali do 31. marca 2020. V roku 2019 sme na základe podaného daňového priznania za rok 2018 platili štvrťročné preddavky, z podaného daňového priznania za rok 2019 nám povinnosť platiť preddavky nevzniká,  ako postupovať pri platení preddavkov?
Odpoveď
V súlade s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou, ak výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa podaného daňového priznania za rok 2019 je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná z daňového priznania za rok 2018, daňovník platí preddavky vypočítané podľa daňového priznania za rok 2019 – t. j. v tomto prípade daňovník počnúc II. štvrťrokom 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 preddavky neplatí.

Otázka č. 2 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 daň do 5000 eur 
Nepredĺžili sme si lehotu na podanie daňového priznania, daňové priznanie za rok 2019 sme podali a daň zaplatili do 31. marca 2020. V roku 2019 sme na základe podaného daňového priznania za rok 2018 platili štvrťročné preddavky, daň na účely určenia výšky preddavkov z tohto daňového priznania však nepresiahla 5000 eur. Z podaného daňového priznania za rok 2019 nám povinnosť platiť preddavky nevzniká,  ako postupovať pri platení preddavkov?
Odpoveď
Od 1. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. – t. j. do 2. novembra 2020 právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Ak daň na účely určenia výšky preddavkov nepresiahne 5 000 eur, daňovník štvrťročné preddavky v období od 1. januára 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 neplatí.

Otázka č. 3 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 štvrťročné, z DP za rok 2019 neplatí, DP podané do konca mája 2020
V lehote do 31. marca 2020 sme si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2020 a daňové priznanie podáme 18. mája 2020. V roku 2019 sme na základe podaného daňového priznania za rok 2018 platili štvrťročné preddavky. Z podaného daňového priznania za rok 2019 nám povinnosť platiť preddavky nevzniká, ako postupovať pri platení preddavkov?
Odpoveď
Daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30. júna 2020, postupuje pri platení preddavkov na daň z príjmov až do konca tejto predĺženej lehoty podľa § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov – to znamená, že platí štvrťročné preddavky vypočítané z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2018 alebo podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. (ak splní podmienku o poklese tržieb najmenej o 40% a v zákonnej lehote podá správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb) alebo môže požiadať správcu dane o platenie preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods.10 zákona o dani z príjmov.
Žiadosť o vrátenie rozdielu v zaplatených preddavkoch na daň z príjmov (preplatku) podľa § 24a ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. bude môcť daňovník podať až po uplynutí predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, to znamená až po 30. júni 2020.

Otázka č. 4 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 mesačné, z DP za rok 2019 nižšie mesačné, DP podané do konca apríla 2020
Daňovník, ktorý si nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 oznámením, podal dňa 28. apríla 2020 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1500 eur. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil za mesiace január až apríl 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 2000 eur. V akej výške bude platiť preddavky na daň po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019?
Odpoveď
Daňovník počnúc mesiacom máj 2020 bude v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1500 eur za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Otázka č. 5 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 mesačné, z DP za rok 2019 štvrťročné, DP podané do konca apríla 2020, rozhodnutie o platení preddavkov inak
Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 vyplýva daňovníkovi povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 000 eur. Daňovník má v súlade s § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov určené rozhodnutím platenie preddavkov na daň inak, z ktorého vyplýva platiť mesačné preddavky za mesiace apríl až jún 2020 vo výške 500 eur. Dňa 25. apríla 2020 podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplýva povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1500 eur. V akej výške bude platiť preddavky na daň po podaní daňového priznania za rok 2019?
Odpoveď
Daňovník bol povinný v súlade s § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov platiť za mesiace január až marec 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 2000 eur. V súlade s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. je daňovník povinný za mesiace apríl až jún 2020 platiť preddavky na daň na základe rozhodnutia o určení platenia preddavkov na daň inak, za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona                          č. 67/2020 Z. z.

Otázka č. 6 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 mesačné, z DP za rok 2019 nižšie mesačné, DP podané do konca marca 2020, opravné DP podané do konca mája 2020
Daňovník, ktorý si nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 oznámením, za mesiace január až marec 2020 platil mesačné preddavky na daň vo výške 2000 eur na základe daňového priznania za rok 2018. Dňa 25.3.2020 podal daňové priznanie za rok 2019, z ktorého má daňovník povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1800 eur. Dňa 15. mája 2020 podá daňovník opravné daňové priznanie za rok 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1400 eur. V akej výške bude platiť preddavky na daň?
Odpoveď
Daňovník bude v roku 2020 za mesiace január až marec 2020 platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2000 eur, za mesiac apríl a máj 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 1800 eur (za predpokladu, že daňovník nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.) a počnúc mesiacom jún 2020 bude platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1400 eur (za predpokladu, že daňovník nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.).
Upozornenie:
Ak by daňovník preddavok na daň za mesiac apríl 2020 splatný 30. apríla 2020 už zaplatil na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2018 – t. j. vo výške 2000 eur, môže požiadať správcu dane o vrátenie rozdielu na zaplatenom preddavku na daň za mesiac apríl 2020 v súlade s § 42 ods. 12 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 7 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 mesačné, z DP za rok 2019 štvrťročné, DP podané po skončení pandémie
V lehote do 31. marca 2020 som si oznámením nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania a daňové priznanie podám v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. až v októbri 2020. Z podaného daňového priznania za rok 2018 právnická osoba mala povinnosť platiť mesačné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2019 má právnická osoba povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2020 postupovať pri platení preddavkov na daň?
Odpoveď
Od 1. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. – t. j. do 2. novembra 2020 právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania za rok 2018 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 16600 eur, daňovník je povinný v období od 1. januára 2020 až do októbra 2020 platiť mesačné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta). V súlade s § 42  ods. 10 zákona o dani z príjmov má daňovník v takomto prípade možnosť požiadať správcu dane o platenie preddavkov inak alebo ak daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40% využiť postup podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. Od novembra 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 daňovník platí štvrťročné preddavky na daň.

Otázka č. 8 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 mesačné, z DP za rok 2019 štvrťročné, DP podané v septembri 2020
V lehote do 31. marca 2020 som si oznámením nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania a daňové priznanie podám v septembri 2020. Z podaného daňového priznania za rok 2018 právnická osoba mala povinnosť platiť mesačné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2019 má právnická osoba povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2020 postupovať pri platení preddavkov na daň?
Odpoveď
Od 01. januára 2020 do konca septembra 2020 právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania               za rok 2018 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 16600 eur, daňovník je povinný v období od 01. januára 2020 až do 30. septembra 2020 platiť mesačné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta). V súlade s § 42  ods. 10 zákona o dani z príjmov má daňovník v takomto prípade možnosť požiadať správcu dane o platenie preddavkov inak alebo ak daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40% využiť postup podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. Od októbra 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 daňovník platí štvrťročné preddavky na daň.

Otázka č. 9 - preplatok na preddavkoch
Kedy môžem požiadať o vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ak obdobie pandémie skončí v júli 2020 a daňové priznanie za rok 2019 som podal do konca marca 2020 (nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 oznámením)?
Odpoveď
Ak z podaného daňového priznania za rok 2019 daňovníkovi vznikne povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v nižšej výške, ako boli platené preddavky na daň z príjmov do podania tohto daňového priznania alebo mu nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, rozdiel v zaplatených preddavkoch na daň z príjmov alebo celé takto zaplatené preddavky na daň z príjmov správca dane na základe žiadosti daňovníka vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak túto žiadosť daňovník podal po 30. apríli 2020.

Otázka č. 10 - DP podané do konca marca 2020, z DP za rok 2018 mesačné, z DP za rok 2019 neplatí, vrátenie rozdielu na preddavkoch
Daňové priznanie za rok 2019 som podal dňa 31. marca 2020 (nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 oznámením). Na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2018 som platil v mesiaci január až marec 2020 mesačné preddavky vo výške 2 000 eur. Po podaní daňového priznania za rok 2019 mi nevyplynula povinnosť platiť preddavky na daň. Žiadosť o vrátenie rozdielu v zaplatených preddavkoch som podal dňa 31. marca 2020 a od správcu dane som dostal rozhodnutie o zastavení konania podľa § 62 ods. 1 písm. h) daňového poriadku. Čo mám robiť, aby mi tento rozdiel v zaplatených preddavkoch bol vrátený späť?
Odpoveď
Ak už správca dane o pôvodnej žiadosti podanej dňa 31. marca 2020 rozhodol, daňovník môže podať novú žiadosť a rozdiel v zaplatených preddavkoch na daň mu bude vrátený do 30 dní odo dňa podania tejto novej žiadosti.


Otázka č. 11 - hospodársky rok, vrátenie rozdielu na preddavkoch
Za hospodársky rok od 01.02.2019 do 31.01.2020 som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2020 a v tejto lehote som aj daňové priznanie podal. Z daňovej povinnosti tohto zdaňovacieho obdobia nemám povinnosť platiť preddavky na daň. Z daňovej povinnosti predchádzajúceho hospodárskeho roka som mal povinnosť platiť štvrťročné preddavky – štvrťročný preddavok splatný 30. apríla 2020 vo výške 4 000 eur som zaplatil v lehote. Žiadosť o vrátenie rozdielu v zaplatených preddavkoch som podal spolu s daňovým priznaním dňa 30. júna 2020. Dokedy mi bude tento rozdiel vrátený?
Odpoveď
Pri vrátení tohto rozdielu v zaplatených preddavkoch na daň správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku a preplatok vráti do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.

Otázka č. 12 - DP podané do konca apríla 2020, nepredĺžená lehota, z DP za rok 2018 mesačné, z DP za rok 2019 nižšie mesačné, z opravného DP za rok 2019 neplatí, vrátenie rozdielu na preddavkoch
Daňové priznanie za rok 2019 som podal dňa 30. apríla 2020 (nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 oznámením). Z daňovej povinnosti za rok 2018 som v mesiacoch január až apríl 2020 platil mesačné preddavky na daň vo výške 3000 eur. Z daňovej povinnosti za rok 2019 mám povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1500 eur, a preto som spolu s daňovým priznaním podal aj žiadosť o vrátenie rozdielu v zaplatených preddavkoch.
Dňa 30. júna 2020 som podal opravné daňové priznanie za rok 2019, z ktorého mi nevznikla povinnosť platiť preddavky. Spolu s týmto opravným daňovým priznaním som podal aj ďalšiu žiadosť o vrátenie zaplatených preddavkov na daň. Za mesiac máj a jún 2020 som zaplatil mesačné preddavky vo výške 1500 eur. Kedy mi zaplatené preddavky budú vrátené?
Odpoveď
Pri vrátení rozdielu v zaplatených preddavkoch platených do podania riadneho daňového priznania za rok 2019 správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku a tento preplatok vo výške 6 000 eur (4x1500) – (4x3000) vráti do 30 dní odo dňa podania prvej žiadosti. Pri vrátení zaplatených preddavkov do podania opravného daňového priznania za rok 2019 správca dane postupuje podľa § 79 a tento preplatok vo výške 9 000 eur (6x1500) daňovníkovi vráti do 30 dní odo dňa podania druhej žiadosti.

Otázka č. 13 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 neplatila, z DP za rok 2019 štvrťročné, DP podané po skončení pandémie
V lehote do 31. marca 2020 som si oznámením nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania a daňové priznanie podám v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. až v októbri 2020. Z podaného daňového priznania za rok 2018 právnická osoba nemala povinnosť platiť preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2019 má právnická osoba povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2020 postupovať pri platení preddavkov na daň?
Odpoveď
Právnická osoba v období od 1. januára 2020 do októbra 2020 preddavky na daň neplatí. Od novembra 2020 platí štvrťročné preddavky na daň. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia právnická osoba nie je povinná zaplatiť v nadväznosti na § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení účinnom od 21.7.2020.

Otázka č. 14 - platenie preddavkov, z DP za rok 2018 štvrťročné, z DP za rok 2019 mesačné, DP podané po skončení pandémie
V lehote do 31. marca 2020 som si oznámením nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania a daňové priznanie podám v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. do 02. novembra 2020.  Z podaného daňového priznania za rok 2018 právnická osoba mala povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2019 má právnická osoba povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Ako bude v roku 2020 postupovať pri platení preddavkov na daň?
Odpoveď
Od 01. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. – t. j. do 02. novembra 2020 právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania za rok 2018 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 5000 eur, daňovník je povinný v období od 01. januára 2020 až do októbra 2020 platiť štvrťročné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta). Od novembra 2020 daňovník  platí mesačné preddavky na daň. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. účinný od 21.07.2020.

Otázka č. 15 - platenie preddavkov pri hospodárskom roku
Ako postupuje pri platení preddavkov právnická osoba, ktorej zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020 ak obdobie pandémie skončí v septembri 2020? Doteraz platila štvrťročné preddavky, z podaného daňového priznania za hospodársky rok od 1.04.2019 do 31.03.2020 je povinná platiť mesačné preddavky.
Odpoveď
Od 01. apríla 2020 do lehoty na podanie daňového priznania – t. j. do 02. novembra 2020 právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za hospodársky rok od 1.4.2018 do 31.3.2019. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania za HR 2018/19 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 5000 eur, daňovník je povinný v období od 1. apríla 2020 až do októbra 2020 platiť štvrťročné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta) – t. j. zaplatí štvrťročný preddavok splatný  30. júna 2020 a štvrťročný preddavok splatný  30. septembra 2020 . Po lehote na podanie daňového priznania – t. j. od novembra 2020 vychádza právnická osoba pri platení preddavkov už z daňového priznania za hospodársky rok od 1.4.2019 do 31.3.2020. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania za HR 2019/20 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 16600 eur, prvý mesačný preddavok vo výške 1/12 z takto vypočítanej dane, zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta daňovník zaplatí v lehote do 30. novembra 2020. V nadväznosti na § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. účinný od 21.07.2020 daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň za obdobie od 01. apríla 2020 do 31. októbra 2020.

Otázka č. 16 - platenie mesačných preddavkov, pokles tržieb najmenej o 40%  
V zmysle zákona o dani z príjmov sme povinní platiť mesačné preddavky na daň z príjmov. V dôsledku rapídneho poklesu našich tržieb však nemáme finančné prostriedky na ich zaplatenie. Ako máme postupovať?
Odpoveď
Daňovník môže v tomto prípade postupovať podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020 a poslednýkrát na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci september 2020. V zmysle uvedeného ustanovenia, preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa § 34 a § 42 zákona o dani z príjmov a splatné počas  obdobia pandémie sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka – napr. na skutočnosť, či bude daňovník povinný zaplatiť mesačný preddavok za september 2020 do 30. septembra 2020 bude rozhodujúce, či tržby za august 2020 budú najmenej o 40% nižšie ako tržby dosahované v auguste 2019. Daňovník je zároveň povinný predložiť správcovi dane vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku poklesu tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti príslušného preddavku na daň z príjmov (pri preddavku na daň za mesiac máj 2020 splatný 01. júna 2020 je potrebné vyhlásenie o poklese tržieb podať najneskôr 18. mája 2020, pri preddavku na daň za mesiac jún 2020 alebo II. Q 2020 splatný 30. júna 2020 najneskôr 16. júna 2020, pri preddavku na daň za mesiac júl 2020 splatný 31. júla 2020 najneskôr 17. júla 2020, pri preddavku na daň za mesiac september 2020 alebo III. Q 2020 splatný 30. septembra 2020 najneskôr 16. septembra 2020).

Otázka č. 17- platenie štvrťročných preddavkov, pokles tržieb najmenej o 40%
V zmysle zákona o dani z príjmov sme povinní platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov. V dôsledku rapídneho poklesu našich tržieb však nemáme finančné prostriedky na ich zaplatenie. Ako máme postupovať?
Odpoveď
Daňovník môže v tomto prípade postupovať podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom  takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v II. Q 2020 (resp. v mesiaci máj 2020) a poslednýkrát na preddavky na daň z príjmov splatné v  III. Q 2020 (resp. v mesiaci september 2020).  V zmysle uvedeného ustanovenia, preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa § 34 a § 42 zákona o dani z príjmov a splatné počas  obdobia pandémie sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka – napr. na skutočnosť, či bude daňovník povinný zaplatiť štvrťročný preddavok za II. Q 2020 bude rozhodujúce, či tržby za I. Q 2020 budú najmenej o 40% nižšie ako tržby dosahované v I. Q 2019, na skutočnosť, či bude daňovník povinný zaplatiť štvrťročný preddavok za III. Q 2020 bude rozhodujúce, či tržby za II. Q 2020 budú najmenej o 40% nižšie ako tržby dosahované v II. Q 2019. Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý platí štvrťročné preddavky napr. za mesiace máj, jún a júl 2020 splatné 31. júla 2020, bude pre uplatnenie neplatenia preddavkov porovnávať výšku tržieb dosiahnutých za mesiace február, marec, apríl 2020 oproti tržbám dosahovaným v mesiacoch február až apríl 2019. Daňovník je zároveň povinný predložiť správcovi dane vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku poklesu tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti príslušného preddavku na daň z príjmov.

Otázka č. 18 - pokles tržieb najmenej o 40%, rozhodnutie o platení preddavkov inak
Správca dane nám v nadväznosti na § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov určil platenie preddavkov inak na obdobie apríl, máj a jún 2020. Zároveň sme ale v apríli 2020 zaznamenali pokles tržieb najmenej o 40% v porovnaní s aprílom 2019. Môžeme pri platení preddavku za máj 2020 postupovať podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov?
Odpoveď
Áno, v nadväznosti na § 24a ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov môže postup podľa            § 24a ods. 1 tohto zákona uplatniť aj daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak.

Otázka č. 19 - definícia tržieb
Čo sa rozumie tržbou na účely § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov?
Odpoveď
Tržbou sa rozumejú:
- Výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
- Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov

V § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je definovaný od 1.1.2015 čistý obrat, pričom na účely tohto zákona sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Predmetná úprava sa odvíja od článku 2 ods. 5 a článku 3 ods. 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ. Stanovenie čistého obratu sa odvíja od skutočného predmetu podnikania účtovnej jednotky a čistý obrat predstavujú výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z činnosti, ktoré sú predmetom jej podnikania. Do čistého obratu nepatria výnosy, ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s podnikaním účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku. Podľa definície čistým obratom je súčet výnosov, ktoré sa v účtovnej závierke vykazujú ako tržby z predaja tovaru (účty 604 a 607), tržby z predaja vlastných výrobkov (účet 601) a tržby z predaja služieb (účty 602 a 606).
Ak ide o účtovné jednotky, ktoré dosahujú v rámci predmetu svojej činnosti výnosy účtované na iných účtoch ako sú 601, 604, 602 (napríklad lízingové spoločnosti účtujú výnosy v súlade s § 30a ods. 3 postupov účtovania na účte 662, stavebné firmy 606, 607), do čistého obratu zahrnú aj tieto svoje výnosy (napr. účet 641 poľnohospodársky podnik).

Otázka č. 20 - tlačivo vyhlásenia o poklese tržieb
Kde nájdem tlačivo vyhlásenia na účely § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov?
Odpoveď
Odporúčaný vzor tlačiva Vyhlásenia daňovníka v súlade so znením § 24a zákona č. 67/2020 Z .z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov o splnení podmienky poklesu tržieb na účely neplatenia preddavkov na daň z príjmov vypočítaných podľa § 34 a § 42 zákona o dani z príjmov je zverejnený na portáli FS, v časti Elektronické služby – Verejne dostupné elektronické služby – Daňové a colné formuláre – Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR  a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív.

Otázka č. 21 - spôsob podávania vyhlásenia o poklese tržieb
Akým spôsobom mám vyhlásenie podať?
Odpoveď
Daňovník, ktorý má povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami, vyhlásenie podáva príslušnému správcovi dane elektronicky ako prílohu všeobecného podania v časti správa daní.
Daňovník, ktorý nemá povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, uvedené vyhlásenie môže poslať poštou, osobne doručiť na daňový úrad alebo v období pandémie môže postupovať podľa § 3 zákona č.                č. 67/2020 Z. z., t. j. môže vyhlásenie príslušnému správcovi dane zaslať prostredníctvom elektronických prostriedkov, napr. emailom, pričom nie je potrebné doručiť ho aj v listinnej podobe.

Otázka č. 22 - pokles tržieb a vyrovnanie preddavkov
Budem musieť preddavky, pri ktorých som postupoval podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov doplatiť po skončení pandémie?
Odpoveď
Nie, preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník v období pandémie neplatil v súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. nebude doplácať po skončení pandémie. Tieto preddavky na daň nepodliehajú vysporiadaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP, daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, resp. príslušný hospodársky rok alebo iné zdaňovacie obdobie.