Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Vrátenie preplatkov na dani v období pandémie

Vrátenie preplatkov na dani v období pandémie

Podľa § 10a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31. marca 2020. Ustanovenia osobitného predpisu o použití daňového preplatku tým nie sú dotknuté.

Otázka č. 1 - vrátenie preplatku na daň, daňové priznanie podané do konca marca 2020

Podal som daňové priznanie do 31. marca 2020 (nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania), dokedy mi bude vrátený daňový preplatok?

Daňový preplatok bude z účtu správcu dane odpísaný najneskôr do 07. mája 2020.

Upozornenie:

Ak by daňovník po vrátení preplatku do lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podal opravné daňové priznanie, resp. po lehote na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie nižší daňový preplatok, ako mu bol vrátený, správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške 100% z uvedeného rozdielu a sumu, o ktorú pôvodný preplatok znížil, a ktorá mu bola už vrátená, bude musieť daňový subjekt vrátiť. Pokuta sa neuloží, ak daňovník podá toto opravné resp. dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňový preplatok, pred vrátením daňového preplatku.

Otázka č. 2 - vrátenie preplatku na daň, daňové priznanie podané do konca mája 2020

Nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania, ak podám daňové priznanie  napr. 26. mája 2020 , dokedy mi bude vrátený daňový preplatok?

Daňový preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie – t. j. v tomto prípade do 40 dní od konca mája 2020.

Upozornenie:

Ak by daňovník po vrátení preplatku do lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podal opravné daňové priznanie, resp. po lehote na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie nižší daňový preplatok, ako mu bol vrátený, správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške 100% z uvedeného rozdielu a sumu, o ktorú pôvodný preplatok znížil, a ktorá mu bola už vrátená, bude musieť daňový subjekt vrátiť. Pokuta sa neuloží, ak daňovník podá toto opravné resp. dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňový preplatok, pred vrátením daňového preplatku.

Otázka č. 3 - vrátenie preplatku na dani, daňové priznanie podané do konca júna 2020

V lehote do 31. marca 2020 som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2020. Ak v tejto lehote aj daňové priznanie podám, dokedy mi bude vrátený daňový preplatok?

Daňový preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie – t. j. v tomto prípade do 40 dní od konca júna 2020.

Upozornenie:

Ak by daňovník po vrátení preplatku do lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podal opravné daňové priznanie, resp. po lehote na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie nižší daňový preplatok, ako mu bol vrátený, správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške 100% z uvedeného rozdielu a sumu, o ktorú pôvodný preplatok znížil, a ktorá mu bola už vrátená, bude musieť daňový subjekt vrátiť. Pokuta sa neuloží, ak daňovník podá toto opravné resp. dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňový preplatok, pred vrátením daňového preplatku.

Otázka č. 4 - vrátenie preplatku na dani, daňové priznanie podané v lehote podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.

Ak podám daňové priznanie v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do 2. novembra 2020, dokedy mi bude vrátený daňový preplatok?

Daňový preplatok Vám bude vrátený najneskôr do 40 dní odo dňa jeho vzniku - tzn. od lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ktorým je 2. november 2020.

Otázka č. 5 - preúčtovanie preplatku na dani na v budúcnosti splatné preddavky na daň

V daňovom priznaní za rok 2019 , ktoré som podal do 31. marca 2020 (nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania), som vykázal preplatok na dani. Tento preplatok nežiadam vrátiť späť. Môžem správcu dane požiadať o preúčtovanie tohto daňového preplatku na úhradu preddavkov na daň z príjmov?

Daňový subjekt môže v súlade s § 79 ods. 2 daňového poriadku požiadať o preúčtovanie daňového preplatku na nesplatný preddavok na daň.